Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…)

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z art. 26 ust.3 i art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz.168) oraz uchwały nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na przeprowadzenie konsultacji chorych oraz przeprowadzenie i asystowanie do operacji zaćmy w Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego Sp. z o.o. w Krakowie w dniach od 27.06.2018 r. do dnia 28.06.2018 r. przez profesora (…) posiadającego prawo wykonywania zawodu w Rosji, pracującego w Sankt Petersburgu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w terminie 14 dni od jej doręczenia.

§ 4

Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień

(…) – dane osobowe niejawne