twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 22/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 22/Prez./VIII/2019

Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenie pomocy w celu ochrony prawnej i pomocy prawnej

dla dr Roberta Włodarczyka

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt) 14 oraz art.9 pkt 3 ppkt c)  ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity)w związku z § 6 ust. 3 Regulaminu działania Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r.) w związku z  § 2 ust.1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. W celu realizacji ustawowego zadania samorządu lekarzy tj. występowania w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych członków samorządu lekarzy oraz udzielania ochrony i pomocy prawnej w sprawie wykonywania zawodu lekarza,  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przyznaje wsparcie finansowe Panu dr Robertowi Włodarczykowi w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  • Upoważnia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie do udzielenia dofinansowania na podstawie par. 6 ust. 3 Regulaminu działania Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w wysokości określonej w ust. 1 w formie pożyczki.
  • Pożyczka zostanie zwrócona po pozytywnym i ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej obowiązku zwrotu kwot refundacji leków za wystawione recepty przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy w Warszawie, a w przypadku wywiedzenia skargi – po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień