Uchwała Nr 26/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 26/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie możliwości wykupu „cegiełek” na remont siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie. art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie):

§ 1

 1. Uchwala się możliwość wykupu przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, symbolicznych „cegiełek” w celu wsparcia remontu siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 2. Podmioty, które wykupiły „cegiełkę”, o której mowa w § 1 w kwocie:
  – 500 zł (słownie: pięćset złotych) dla osób fizycznych,
  – 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  uzyskają tytuł Fundatora Remontu Siedziby Okręgowej Izby Lekarskie w Krakowie, zwanego dalej „Fundatorem”.
 3. Wykup „cegiełki”, o której mowa w § 1 ust. 1, zostanie potwierdzony stosownym certyfikatem.

§ 2

 1. Lista Fundatorów będących osobami fizycznymi zostanie umieszczona w siedzibie OIL w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
 2. Lista Fundatorów będących osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej zostanie umieszczona w siedzibie OIL w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a, z zachowaniem kolejności uwzględniającej ilość wykupionych cegiełek. W przypadku wykupienia więcej niż jednej cegiełki, Fundator może otrzymać indywidualny certyfikat potwierdzający wysokość dokonanej wpłaty.
 3. Umieszczenie na liście Fundatorów w sposób wskazany w ust. 1 i 2 (niniejszego §) nastąpi po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Fundatora.
 4. Fundatorzy mogą dokonywać wpłat z tytułu wykupu cegiełek bezpośrednio w siedzibie OIL lub na wskazany numer konta.

§ 3

Koszty związane z wykupem „cegiełek”, a w szczególności powstałe z tego tytułu zobowiązania podatkowe, pokryje Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Działowi Księgowości OIL w Krakowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień