Uchwała Nr 30/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 30/Prez./VIII/2019

Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nabycia przeznaczonych do sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o.

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r.) w związku z  § 2 ust.1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z informacją o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o. o łącznej wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach oraz warunkami umowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ze Spółką APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., postanawia się upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego wykorzystania przysługującego prawa pierwokupu rzeczonych udziałów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień