biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 33/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 33/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie dofinansowania Jesiennego Sympozjum

Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Na podstawie art. 5 pkt 13 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmn) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

 

  • 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dofinansować w kwocie do 2 500 PLN  (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Jesienne Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, które odbędzie się w dniach od 24 do 26 września 2021 r. w Kazimierzu Dolnym.

 

  • 2

Koszty dofinansowania, o których mowa w § 1, pokryte zostaną z „Pozostałych kosztów operacyjnych”.

 

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

  Lek. dent. Robert Stępień