biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 37/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 37/Prez./VIII/2020
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zakupu programu LEX

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2020 poz. 514 – tekst jednolity z późn. zmn.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmn)  oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

  • 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na zakup programu LEX dla Zespołu Radców Prawnych, Biura OIL w Krakowie, Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na okres 24 miesięcy.

  • 2

Prezydium ORL w Krakowie przeznacza na ten cel środki finansowe w kwocie 38 000, 00 zł netto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 0/00).

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień