biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2020
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2020 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmn) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

  • 1
  1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie rekomenduje i akceptuje podpisanie z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie w 2020 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich. oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
  2. Umowa stanowi załącznik do uchwały.
  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień