Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie zakupu komputerów i modernizacji sieci informatycznej

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dokonać modernizacji sieci informatycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Biura OIL w Krakowie i Delegatur. W tym celu postanawia się dokonać:

  1. zakupu 7 sztuk komputerów dla Biura OIL w Krakowie i Delegatur – 32 000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) brutto
  2. zakupu 3 sztuk routerów dla Delegatur – 2331 Euro (dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden euro) netto / 10 084 zł (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote) netto (kurs z dnia 25 lipca 2018 r.)
  3. zakupu Internetu LTE dla Delegatur – 3 x 60 zł (sześćdziesiąt złotych) brutto za 1 mc.

§ 2

  1. Wykaz koniecznych do wymiany komputerów i elementów infrastruktury sieci komputerowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Koszty zakupu sprzętu, o którym mowa w § 2, pokryte zostaną ze środków

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie                  Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień