Uchwała Nr 50/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 50/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z Projektantem

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity)         oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały                    Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały                            Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z realizacją inwestycji  pod nazwą: „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego, podpiwniczenie podwórka oraz zadaszenie części podwórka w poziomie parteru na cele administracyjno- biurowo-gastronomiczno-hotelowe na działce nr 27 obr.61 Śródmieście przy ul. Krupniczej 11A w Krakowie”, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie upoważnia Prezesa Okręgowej rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Roberta Stępnia oraz Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr med. Jerzego Friedigera do zawarcia umowy z Projektantem arch. Markiem Skołubą obejmującą w szczególności wykonanie: pełnobranżowych zamiennych projektów budowlanych wraz z uzyskaniem zamiennych pozwoleń na budowę, projektu wykonawczego instalacji klimatyzacyjnej oraz ekspertyz technicznych w zakresie pożarowym i sanitarno-higienicznym wraz z uzyskaniem stosownych odstępstw technicznych w organach administracji publicznej na kwotę wynagrodzenia do  31 000 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) netto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień