Uchwała Nr 51/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 51/ORL/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej

na stanowisko ordynatora Oddziału Urologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zmn.), art. 25 pkt 10  w związku z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz  § 1 pkt. 1 lit. c i § 10 pkt. 3 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393 ze zmn.) oraz § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyznacza do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora Oddziału Urologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie następujących przedstawicieli:

Przewodniczący:     Skuciński Jerzy

Członkowie:            Osuch Czesław

                              Wójcik Adam

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień