Uchwała Nr 53/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 53/Prez./VIII/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie dofinansowania konferencji naukowej  – 2nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 21 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie)w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowieuchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dofinansować w kwocie 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) brutto konferencję naukową – 2nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, pod hasłem „Biosecurity – multidisciplinary approach for a multifaceted problem”, która odbędzie się w Popradzie (Słowacja) w dniach 21-23 września 2018 r.

§ 2.

Wydatek, o którym mowa  w § 1, zostanie sfinansowany ze środków ujętych w preliminarzu jako „Pozostałe koszty operacyjne”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień