Uchwała Nr 55/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 55/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2019

Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 618 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 82/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2019 w § 1 odwołuje się termin posiedzenia 26 czerwca 2019 r., w to miejsce wprowadza się termin 3 lipca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie   Lek. dent. Robert Stępień