Uchwała Nr 56/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 56/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia do zawarcia z Generalnym Wykonawcą Aneksu nr 2 do umowy z dnia 12 lipca 2017 roku  na wykonanie prac remontowych

w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity)         oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały                     Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały                          Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z prowadzoną przebudową, nadbudową i kapitalnym remontem budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej                 w Krakowie:

1) akceptuje zmianę zakresów i kosztorysów wykonania prac remontowych prowadzonych w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie;

2) upoważnia Prezesa oraz Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do zawarcia Aneksu nr 2 do umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 12 lipca 2017 roku z REAL-INWEST Sp. z o.o. na wykonanie prac o których mowa w pkt 1 do kwoty 668 169, 22 zł netto.

§ 2.

Szczegółowe wykazy zmian, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr 70/ Prez./VII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy.

2. Uchwała Nr51/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z Projektantem.

3. Uchwała Nr10/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia Aneksu nr 2 do umowy z Generalnym Wykonawcą prac remontowychw budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień