Uchwała Nr 62/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 62/Prez./VIII/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Na podstawie art. 25 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018, poz. 168 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia przyznać Honorową Statuetkę imienia Macieja Leona Jakubowskiego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z okazji Jubileuszu 65-lecia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień