Uchwała Nr 65/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 65/ORL/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zgody na wydatkowanie dodatkowych środków finansowych

na prace remontowe w budynku Izby

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego, podpiwniczenie podwórka oraz zadaszenie części podwórka w poziomie parteru na cele administracyjno-biurowo-gastronomiczno-hotelowe na działce nr 27 obr.61 Śródmieście przy ul. Krupniczej 11A w Krakowie”, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża zgodę na wydatkowanie dodatkowych środków finansowych, na wykonanie prac mających w szczególności na celu: podniesienie poziomu funkcjonalności budynku, zapewnienie wysokiego standardu jego wykończenia i wyposażenia oraz powiększenie powierzchni użytkowej, do kwoty 4 mln. zł netto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień