Uchwała Nr 67/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 67/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadpodstawowych i wyższych

Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 618), Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadpodstawowych i wyższychw brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Regulamin przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych stanowiący załącznik nr 2do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22.06.2016r nr 16/VII/ORL/2016.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski   Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień

Załącznik nr 1 do uchwały nr 67/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2019 r.

Regulamin
przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie      w szkołach ponadpodstawowych i wyższych.

§ 1

 1. Dopłata do kształcenia jest świadczeniem okresowym przyznawanym lekarzowi członkowi OIL w Krakowie lub jego pełnoletniemu zstępnemu albo przysposobionemu; będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Dopłata do kształcenia o której mowa w ust 1. może być przyznawana również sierotom i półsierotom po zmarłym lekarzu byłym członku OIL w Krakowie.
 3. Dopłaty do kształcenia których mowa w ust. 1 i 2 przysługują wyłącznie w związku z okolicznością podjęcia kształcenia przez zstępnych lub przysposobionych lekarza członka OIL w Krakowie w trybie dziennym w państwowych szkołach ponadpodstawowych lub uczelniach wyższych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i może być wypłacana nie dłużej niż do momentu ukończenia 26 roku życia przez uczącego się.
 4. Pierwszeństwo w przyznawaniu dopłat mają sieroty i półsieroty.
 5. Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie podania. W podaniu powinna być opisana sytuacja materialna kandydata do otrzymania dopłaty wraz z motywacją merytoryczną oraz przedstawienie stanu finansów rodzinny (np. ilość osób pozostających na utrzymaniu rodziców we wspólnym gospodarstwie domowym, miesięczny dochód pracujących członków rodziny).
 6. Załącznikiem do podania o którym mowa w pkt. 5 winno być zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dokumentujące wysokości dochodów wnioskującego lekarza członka OIL za ostatni rok podatkowy.
 7. W przypadku gdy wnioskującym jest zstępny lub przysposobiony lekarza członka OIL załącznikiem do podania o którym mowa w pkt 5. winno być także Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatni rok podatkowy wnioskującego.
 8. Wnioskujący o przyznanie dopłaty ponownie (na kolejny rok nauki zstępnego/ przysposobionego) zobowiązani są do załączenia kserokopii świadectwa szkolnego (za ostatni rok nauki) lub indeksu, potwierdzającego pozytywne rezultaty nauki. Studenci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o ewentualnym pobieraniu stypendiów z innych źródeł.
 9. Zaleca się aby zgodność danych zawartych w podaniu była potwierdzona przez przynajmniej dwóch delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy.
 10. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Komisję jest uzyskanie informacji z Działu Składek o braku zaległości w opłatach na rzecz Samorządu Lekarskiego.

§ 2

 1. Dopłata wypłacana jest z funduszu Komisji będącego składową Uchwały Budżetowej OIL.
 2. Dopłata przyznawana jest na okres:

– 10 miesięcy dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 1 września do 30 czerwca,
– 9 miesięcy dla studentów – 1 października do 30 czerwca.

 • Wysokość dopłat i ich liczba jest corocznie ustalana decyzją ORL na wniosek Komisji Bytowej przed 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 • Dopłaty przyznawane w oparciu o niniejszy regulamin są bezzwrotne.
 • Podania zostaną rozpatrzone na wrześniowym posiedzeniu Komisji Bytowej.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski   Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień