Uchwała Nr 7/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 7/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 29 stycznia 2020 roku

w sprawie delegowania kandydatów na przedstawicieli

Naczelnej Rady Lekarskiej do Rad Społecznych

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie deleguje nw. lekarzy, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, kandydatów na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do uczestniczenia w posiedzeniach Rad Społecznych następujących jednostek:

  1. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu – dr Jacek Tętnowski
  2. Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego – dr Jacek Tętnowski
  3. Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie – dr Jacek Tętnowski
  4. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem – dr Artur Hartwich

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski
      Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień