Uchwała Nr 75/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 75/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie rozłożenia na raty kwoty zadłużenia

Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”

Na podstawie art. 26 ust.3  i art. 25 pkt. 4 i 9 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 poz.965 j.t. ze zmian.) w zw. z § 1 ust 5 załącznika do uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku) z późn. zmn., uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 1 czerwca 2020 r. Porozumienia zawartego w dniu 30 listopada 2015 r. pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie a Usługami Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”.
  2. Ustalenie szczegółowych zasad rozliczenia kwoty należnej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie na dzień 1 grudnia 2019 r. pozostawia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie     Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie     Lek. dent. Robert Stępień