Uchwała Nr 75/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 75/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie wzięcia udziału przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie

w postępowaniu karnym

Na podstawie art. 5 pkt 2, 14, 20 i 24 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity) i art. 90 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 5 z późn. zm.) oraz § 17 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXSVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  i § 1 ust. 1 uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej Nr 3/ORL/VIII/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium do działania w imieniu ORL w Krakowie w zw. z Uchwałą nr 20/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku, uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie podejmuje decyzję o wzięciu udziału przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie w postępowaniu w sprawie z oskarżenia prywatnego Pani dr Ingi Lipińskiej, toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia do sygn. II K 808/18/S – w charakterze przedstawiciela społecznego.

§ 2

Do reprezentowania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w sprawie wskazanej powyżej upoważnia się dr Katarzynę Turek-Fornelską.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień