biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 79/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 79/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju

Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. z art. 26 ust. 3 oraz 25. pkt. 4 i art. 5 pkt. 20 i 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 522 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie deleguje kol. Marka Zasadnego, członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie     Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie     Lek. dent. Robert Stępień