biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 84/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 84/Prez./VIII/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie dysponowania telefonami służbowymi, Internetem bezprzewodowym przez osoby funkcyjne OIL w Krakowie

i pracowników biura OIL w Krakowie

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się wykaz telefonów służbowych osób funkcyjnych i pracowników OIL w Krakowie oraz wykaz dysponentów usługi Internetu bezprzewodowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 określa górną granicę miesięcznego kosztu usługi ustaloną  dla poszczególnych dysponentów telefonów.
  3. Ustala się, że dysponenci telefonów zobowiązani sią do zwrotu kwot przekraczających ustanowiony limit w terminie 14 dni od otrzymania noty księgowej od Kasy OIL w Krakowie.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 4/Prez./VII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie dysponowania telefonami służbowymi i Internetem bezprzewodowym przez osoby funkcyjne OIL w Krakowie i pracowników biura OIL w Krakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie                   Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień