biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 84/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 84/Prez./VIII/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie dysponowania telefonami służbowymi, Internetem bezprzewodowym przez osoby funkcyjne OIL w Krakowie

i pracowników biura OIL w Krakowie

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się wykaz telefonów służbowych osób funkcyjnych i pracowników OIL w Krakowie oraz wykaz dysponentów usługi Internetu bezprzewodowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 określa górną granicę miesięcznego kosztu usługi ustaloną  dla poszczególnych dysponentów telefonów.
  3. Ustala się, że dysponenci telefonów zobowiązani sią do zwrotu kwot przekraczających ustanowiony limit w terminie 14 dni od otrzymania noty księgowej od Kasy OIL w Krakowie.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 4/Prez./VII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie dysponowania telefonami służbowymi i Internetem bezprzewodowym przez osoby funkcyjne OIL w Krakowie i pracowników biura OIL w Krakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie                   Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień  

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/Prez./VIII/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 5 grudnia 2018 r.

1. Wykaz telefonów służbowych z limitami płatności.

l.p. osoba  numer telefonu limit
1. R. Stępień 609303803 Bez limitu
2. A. Matyja 504221575 NIL
3. J. Friediger 609127799 200
4. J. Tętnowski 607240938 200
5. M. Janikowski 601406830 Komisja Bioetyczna
6. L. Kucharski 505304984 200
7. M. Zasadny  607240238 200
8. J. Kulon  609323403 200
9. A. Kot   502382095 200
10. W. Hładki  505304969 200
11. K. Turek-Fornelska 501430918 200
12. S. Ciepły  697197999 200
13. J. Hodor 504221577 200
14. J. Marjańska-Radziszewska 515100456 200
15. T. Pęcherz    601615606 200
16. J. Bizoń    504221588 300
17. P. Pachel    502382223 200
18. D. Wójtowicz    505305919 200
19. K. Trela    502382051 200
20. A. Żylińska-Fularz    515100073 200
21. A. Krawczyk 601485237 Komisja Bioetyczna
22. D. Dziubina 505 304 896 200
  Nr wolne 697968999
505305032
505304909
 

2. Internet bezprzewodowy:

R. Stępień – Internet 796274111

J. Friediger – Internet 730845111

M. Janikowski – Internet 730264111 (Komisja Bioetyczna)

Ł. Ślusarczyk – Internet 732738111