Uchwała Nr 85/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 85/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie zawarcia umowy na dostawę i montaż peneli EHO Syntax

do remontowanej siedziby Okręgowej izby Lekarskiej w Krakowie

przy ul. Krupniczej 11a

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r.) w związku z  § 2 ust.1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z realizacją inwestycji, polegającej na przebudowie, nadbudowie i kapitalnym remoncie budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie:

1) zatwierdza wydatek w wysokości 13 560 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy złotych 0/00) na zakup i montaż peneli EHO SyntaxDąb  przez firmę EHO S.A. z siedzibą w Krakowie,

2) upoważnia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Roberta Stępnia oraz Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr med. Jerzego Friedigera do zawarcia umowy z podmiotem i do wysokości określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stepień