Uchwała Nr 89/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 89/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie powołania

Pełnomocnika ds. Uzależnień Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn. zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Okręgowa Rada Lekarska powołuje kol. Elżbietę Filipecką na stanowisko Pełnomocnika ds. Uzależnień Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
 2. Określa się zadania Pełnomocnika w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Traci moc uchwała Nr 13/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Uzależnień Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. Mariusz Janikowski   Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Robert Stępień

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 89/ORL/VIII/2020

z dnia 26 lutego 2020 r.

Do zadań Pełnomocnika ds. ds. Uzależnień Lekarzy i Lekarzy Dentystów należy w szczególności:

 1. Nawiązywanie kontaktu z osobami, których zachowania nasuwają podejrzenie nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w celu wstępnego zdiagnozowania problemu.
 2. Nawiązywanie kontaktu z rodziną lub bliska osobą uzależnionego lekarza.
 3. Stworzenie warunków ułatwiających możliwie najwcześniejsze zgłoszenie się po pomoc lekarzy z problemami wynikającymi z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w celem zapobiegania narastaniu tego problemu.
 4. Zminimalizowanie możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarza nadużywającego alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
 5. Stworzenie warunków ułatwiających możliwie wczesne podjęcie terapii przez lekarza z objawami uzależnienia alkoholu lub innymi substancjami psychoaktywnymi poprzez:

–   udzielanie pomocy w rozpoznaniu jego problemów,

– wspieranie w pokonywaniu niezdecydowania dotyczącego zwrócenia się po specjalistyczną pomoc.

 • Organizacja pomocy w znalezieniu placówki terapii uzależnień.
 • Monitorowanie przebiegu leczenia po uzyskaniu pisemnie zgody przez lekarza leczącego się od uzależnienia od alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej.
 • W razie powzięcia podejrzenia co do możliwości istnienia niezdolności do wykonywania zawodu lekarza – wnioskowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej o powołanie komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. Mariusz Janikowski   Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Robert Stępień