Uchwała Nr 9/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 9/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 29 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Zakładowego planu kont stanowiącego Załącznik nr 3 do uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 07.08.2019 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości

w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity) w zw. z art. 4 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U.2019 poz. 351)oraz uchwałyNr 03/ORL/VIII/2018Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się „Zakładowy plan kont” stanowiący załącznik nr 3 do  uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7.08.2019r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie (zwanej dalej „Uchwałą Rachunkową”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Uchwale rachunkowej w § 4 dokonuje się sprostowania zmieniając nazewnictwo „Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów” na „Okręgowy Zjazd Lekarzy”.

§ 2.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Załącznik nr 3 do Uchwały Rachunkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski   Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień