Ukraina

Lekarze i Lekarze Dentyści: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego
i posiadanych dokumentów:

1) prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):

a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;

b) zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

g) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana; 

h) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt g;

i) wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. g-i,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię;

j) wypełniony wniosek.

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

d) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana; 

e) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt d;

f) wypełniony wniosek.

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. d-e,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

d) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana; 

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o którym mowa w pkt. d,  w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

e) wypełniony wniosek.

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:https://www.gov.pl/web/zdrowie/jestes-lekarzem-lub-lekarzem-dentysta

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów:   

 +48 532 455 016

 +48 532 455 018

 +48 532 088 025

 +48 539 141 292

Pielęgniarki i Położne: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:

1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):

a) oświadczenie o  znajomości języka polskiego;

b) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;

c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;

e) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

g) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o którym mowa w pkt. g, w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

h) wypełniony wniosek.

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;

c) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. e, w formie niebudzących wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

f) wypełniony wniosek.

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;

c) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy. W przypadku braku posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca składa oświadczenie o braku posiadania ww. doświadczenia zawodowego.

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o których mowa w pkt. e,  w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

f) wypełniony wniosek.

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej
Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia pielęgniarek i położnych:  

+48 539 147 679

+48 883 840 965

+48 539 141 017

+48 883 840 967

Ratownicy Medyczni: Rozróżniamy dwa sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy:

1) wykonywanie zawodu niezależnie od stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):

 a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;

 c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub

d) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. c,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty, a w przypadku udzielenia zgodny na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. d  mogą przedstawić oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego oświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań,  o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy,  uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody.  W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty.  

f) wypełniony wniosek.

2) wykonywanie zawodu wyłącznie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;

 c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego nie krócej niż 1 rok, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty,  o których mowa w pkt. c,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty, a w  przypadku udzielenia zgodny na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. d  mogą przedstawić oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego oświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań,  o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy,  uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody.  W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty.  

f) wypełniony wniosek.

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-uproszczonego-dostepu-do-zawodu-ratownika-medycznego
Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia ratowników:  

+48 882 790 624

+48 532 455 023

Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

Лікарі та лікарі-стоматологи: ми розрізняємо три способи подання заявки на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від Вашої освіти, знання польської мови та наявних документів:

1) право здійснювати професійну діяльність лікаря/лікаря-стоматолога за певною сферою професійної діяльності, час і місце, за наявності наступних документів (самостійне здійснення професійної діяльності після 1 року роботи під керівництвом):

а) заява про знання польської мови;

б) довідка від закладу охорони здоров’я, що містить перелік організаційних підрозділів закладу охорони здоров’я та період планового працевлаштування із зазначенням сфери професійної діяльності, що відповідає званню спеціаліста з певної галузі медицини;

в) заява про повну дієздатність;

г) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;

д) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

е) документ, виданий уповноваженим органом у країні, де здійснювалася професійна діяльність, або інші документи, що підтверджують періоди роботи, наприклад, свідоцтво про роботу, що підтверджує, що він має не менше трьох років професійного досвіду як лікаря-спеціаліста або лікаря-спеціаліста-стоматолога в даній галузі, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання довідки, зазначеної в пункті б;

є) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п’ять років навчання, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

з) диплом, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу, – ті самі умови, що стосується форми, як у пункті є;

i) документ, виданий компетентним органом (програма завершеної спеціалізації), що підтверджує завершення спеціалізації, що відповідає за істотними елементами програмі спеціалізації в Республіці Польща;

2) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (самостійне здійснення професійної діяльності після 3 місяців роботи під керівництвом):

а) заява про повну дієздатність;

б) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;

в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

r) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п’ять років навчання, виданий в країні, що не є членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

е) диплом, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу, – ті самі умови, що стосується форми, як у пункті д;

3) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (здійснення професійної діяльності лише під керівництвом):

а) заява про повну дієздатність;

б) медична довідку про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;

в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

r) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п’ять навчання, виданий в країні, що не є членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років. Детальна інформація доступна за посиланням:https://www.gov.pl/web/zdrowie/jestes-lekarzem-lub-lekarzem-dentysta-ua
Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування лікарів та лікарів-стоматологів:

+48 532 455 016

+48 532 455 018

+48 532 088 025

+48 539 141 292

Медсестри та акушерки: ми розрізняємо три способи подання заяви на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від вашої освіти, знання польської мови та наявних документів:

1) право здійснювати професійну діяльність для певного виду професійної діяльності, час та місце, за наявності наступних документів (здійснення професійної діяльності після 1 року роботи під керівництвом):

а) заява про знання польської мови;

б) довідка від закладу охорони здоров’я, що містить перелік організаційних підрозділів закладу охорони здоров’я та період планового працевлаштування із зазначенням сфери професійної діяльності, відповідно до наявної освіти;

в) заява про повну дієздатність;

г) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність медичної сестри чи акушерки;

д) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

е) документ, виданий уповноваженим органом у країні, де здійснювалася професія, або інші документи, що підтверджують періоди роботи, наприклад, свідоцтво про роботу, що підтверджує, що він має не менше трьох років професійного досвіду як медичної сестри чи акушерки, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання довідки, зазначеної в пункті б;

є) диплом медичної сестри або акушерки, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

2) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (самостійне здійснення професійної діяльності після 3 місяців роботи під керівництвом):

а) заява про повну дієздатність;

б) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність медичної сестри чи акушерки;

в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

г) документ, виданий уповноваженим органом у країні, де здійснювалася професія, або інші документи, що підтверджують періоди роботи, наприклад, свідоцтво про роботу, що підтверджує, що він має не менше трьох років професійного досвіду як медичної сестри чи акушерки, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання згоди в Польщі;

д) диплом медичної сестри або акушерки, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

3) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (здійснення професії лише під керівництвом):

а) заява про повну дієздатність;

б) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність медичної сестри чи акушерки;

в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

г) диплом медичної сестри або акушерки, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років. Детальна інформація доступна за посиланням:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-poloznej-w-okresie-ogloszenia-stanu-zagrozenia-epidemicznego-lub-stanu-epidemii-w-polsce
Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування медичних сестер та акушерок:

+48 883 840 961

+48 883 840 965

+48 539 147 679

+48 539 141 017 

Медичні рятівники: ми розрізняємо два способи подання заяви на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від професійного досвіду та документів, що підтверджують професійні досягнення:

1) здійснення професійної діяльності незалежно від стану епідемії або стану епідемічної загрози за наявності наступних документів (робота тільки під керівництвом):

а) заява про повну дієздатність;

б) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє займатися діяльністю медичного рятівника;

c) диплом, виданий за межами території держав-членів Європейського Союзу, що підтверджує отримання професійного звання медичного рятівника або

б) документи, що підтверджують не менш як 3 роки професійного стажу з виконання професійних завдань медичного рятівника, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання згоди;

2) здійснення професійної діяльності виключно в стані епідемії або стану епідемічної загрози за наявності наступних документів (робота тільки під керівництвом):

а) заява про повну дієздатність;

б) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє займатися діяльністю медичного рятівника;

c) диплом, виданий за межами території держав-членів Європейського Союзу, що підтверджує отримання професійного звання медичного рятівника або

б) документи, що підтверджують не менш як 3 роки професійного стажу з виконання професійних завдань медичного рятівника не менше 1 року, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання згоди;

Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років. Детальна інформація доступна за посиланням:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-uproszczonego-dostepu-do-zawodu-ratownika-medycznego
Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування рятувальників:

+48 882 790 624

+48 532 455 023

Wywiady medyczne w języku Ukraińskim:

Wywiady Lekarskie PL-UKR

Student informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ Witold Wydmański stworzył platformę, która łączy lekarzy z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy. Strona jest dedykowana osobom, które potrzebują konsultacji lekarskiej, których leczenie na Ukrainie zostało przerwane lub którym kończą się lekarstwa. Ma ona ułatwić uciekającym przed wojną na wyszukiwanie specjalisty i umawianie się na wizytę. Jeżeli stan zdrowia będzie wymagać hospitalizacji, osoba taka zostanie skierowana do odpowiedniego szpitala.

Na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi twórca platformy zgodził się na rozpowszechnienie informacji o niej, aby połączyć jak najszersze grono polskich lekarzy i lekarzy dentystów z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy.

Strona Lekarze dla Ukrainy jest dostępna w językach polskim, ukraińskim i angielskim. Wkrótce powstanie również możliwość przyłączenia się do pomocy lekarzy z innych krajów.

Obecnie trudność stanowi tłumaczenie dokumentacji medycznej z języka ukraińskiego na język polski, dlatego Prezes NRL apeluje do wszystkich lekarzy, znających język ukraiński, aby zgłaszali się do pomocy w rozwiązaniu tego problemu również poprzez portal lekarzedlaukrainy.pl, gdzie jest już taka możliwość!

Lekarze z całej Polski, którzy chcą wziąć udział w akcji, mogą zarejestrować się na stronie: https://lekarzedlaukrainy.pl/pl/register

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie włączyła się do akcji szerokiej pomocy dla rodzin lekarzy i lekarzy dentystów (w większości kobiet i dzieci).

Wszyscy, którzy chcą pomóc,
mogą to uczynić poprzez:

 • wpłatę darowizny na specjalne subkonto OIL w Krakowie, z którego środki będą przeznaczane na indywidualne wsparcie dla poszczególnych rodzin:

Bank PEKAO S.A 57124045331111001111839987

Okręgowa Izba Lekarska
ul. Krupnicza 11a
31-123 Kraków 

 • wpłatę darowizny na konto Fundacji lekarze Lekarzom:

Bank PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy

 

Zgłaszanie chęci udzielania porad medycznych. ( Prosimy o podanie miejsca i czasu, oraz do kogo adresowane porady ). Prosimy przesyłać na adres:

macieknowak@onet.pl  tel. 508 344 017

lub

a.bartoszek@hipokrates.org  tel. 500 379 375

lub w j. ukraińskim i rosyjskim:

Adriana Jaremczuk-Kaczmarczyk adrianaj@mp.pl tel. 662 013 813

Lista podmiotów udzielających bezpłatną pomoc dla uchodźców z Ukrainy

 

L.p

Instytucja

kontakt

Zakres udzielanych świadczeń

 

1.       

ANKOMED s.c. Anita Kościelniak Dariusz Kościelniak

os.2 Pułku Lotniczego 1E/U7
31-867 Kraków

Tel. 696342003

Stomatologia

Ortodoncja

2.       

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Krakowie

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

 

ul. Batorego 3, Kraków

Telefony: Centralna Rejestracja – IV piętro, pokój 428:

12 633 36 08 w. 36

12 631 44 80 w. 36

12 631 44 81 w. 36

 

Stomatologia

 

3.       

Miejskie Centrum Stomatologii Nowa Huta

 

os.2 Pułku Lotniczego 22, Kraków

 

12 647 24 83

Stomatologia

 

4.       

NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna” Anna Kot

ul. Piłsudskiego 61,
34-600 Limanowa

18 337-83-78

Stomatologia

 

 

Gabinety na terenie Polski: www.dentysciukrainie.pl strona zawiera bazę gabinetów oferujących bezpłatną pomoc stomatologiczną dla uchodźców z Ukrainy.

Zgłaszanie chęci zakwaterowania uchodźców:

macieknowak@onet.pl  tel. 508 344 017

lub

a.bartoszek@hipokrates.org  tel. 500 379 375

lub w j. ukraińskim i rosyjskim:

Adriana Jaremczuk-Kaczmarczyk adrianaj@mp.pl tel. 662 013 813

Apel MZ, GIF i URPL o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla walczącej Ukrainy na rzecz akcji organizowanych i koordynowanych przez służby państwowe:

Apel MZ, GIF i URPL o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla walczącej Ukrainy na rzecz akcji organizowanychi koordynowanych przez służby państwowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z eskalacją konfliktu w Ukrainie
i w trosce o zapewnienie pomocy ofiarom tego konfliktu zbrojnego zwraca się do
Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz przedstawicieli innych
zawodów medycznych oraz studentów kierunków medycznych z prośbą o oddawanie
krwi.

Rozwój zdarzeń w Ukrainie wskazuje, że należy się niestety spodziewać
wzmożonego zapotrzebowania na krew i jej składniki.

Medycyna Praktyczna i Instytut Ratownictwa Medycznego organizują zbiórkę materiałów opatrunkowych, leków i zestawów chirurgicznych oraz funduszy na ich zakup dla szpitala wojewódzkiego i szpitala wojskowego we Lwowie oraz innych szpitali w głębi Ukrainy.

W magazynie w pobliżu lotniska w Balicach (k. Krakowa) zbierane są:

 • materiały opatrunkowe
 • środki do dezynfekcji
 • leki przeciwbólowe i anestetyczne
 • antybiotyki dożylne i doustne
 • płyny infuzyjne i zestawy kroplówkowe
 • zestawy do chirurgii ogólnej, naczyniowej i neurochirurgii
 • jednorazowe zestawy do zaopatrywania chirurgicznego ran
 • materiały do obłożeń pola operacyjnego
 • rękawiczki chirurgiczne jałowe
 • rękawiczki diagnostyczne
 • kaniule dożylne (wenflony)
 • stazy medyczne
 • stazy taktyczne
 • opatrunki osobiste i hemostatyczne
 • ratunkowe koce i folie termiczne
 • środki do uzdatniania wody, leki przeciwbiegunkowe.

Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki

tel. 12 323 66 55, e-mail: ukraina@mp.pl

Dary można przekazywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym możliwe jest również przekazanie darów w innych godzinach oraz w weekend. Telefony kontaktowe – 663 430 298 i 12 323 66 55.

Dane do przelewu:

STOWARZYSZENIE INSTYTUT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ul. Tadeusza Rejtana 2, 30-510 Kraków

numer rachunku w PLN: PL 78 1240 2294 1111 0010 0489 7896

Kod SWIFT: PKOPPLPWXXX

Bank Pekao SA

ul.Grzybowska 53/57

skrytka pocztowa 1008

00-950 Warszawa

Rachunek USD: 05 1240 4533 1787 0011 1196 3002

Rachunek EUR: 56 1240 4533 1978 0011 1196 3204

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego przygotowało zestaw ulotek informacyjnych w języku polskim i ukraińskim, które mogą być rozprowadzane wśród uchodźców z Ukrainy, w celu zachęcenia ich do szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce.

Przed wybuchem wojny, Ukraina miała jeden z najniższych w Europie wskaźników wyszczepienia przeciwko COVID-19 na poziomie 34,5% populacji. W związku z imigracją uchodźców wojennych do Polski, duża grupa pacjentów albo choruje na COVID-19, albo stanowi źródło zakażenia jako osoba całkowicie niezaszczepiona.

Apelujemy aby pracownicy medyczni – lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, położne, ratownicy medyczny, asystenci zdrowia publicznego promowali szczepienia ochronne wśród tej grupy pacjentów i tym samym wzmacniali odporność populacyjną mieszkańców Polski – w tym także mieszkańców tymczasowych – uchodźców wojennych.

ULOTKA UA

ULOTKA PL

Koleżanki i Koledzy,

Wczoraj Minister Zdrowia ogłosił, że na jego prośbę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego uruchomiło zapisy na bezpłatne intensywne kursy medycznego języka polskiego m.in. dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy.

https://www.cmkp.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego-dla-medykow-z-ukrainy

Kurs będzie obejmował łącznie 45 godzin lekcyjnych i będzie zakończony testem postępu. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Pragnę tylko przypomnieć, że od momentu wprowadzenia „uproszczonej” ścieżki dostępu dla osób spoza UE do zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce, mówiliśmy o tym, że należy wprowadzić nie tylko kursy językowe, ale również zapoznające z naszym systemem ochrony zdrowia pod względem organizacyjnym i prawnym.

Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale…

Ponadto chciałbym Państwu przypomnieć, że w zeszłym tygodniu Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL uruchomił organizację intensywnych kursy języka ukraińskiego dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów oraz języka polskiego dla lekarzy-uchodźców w dwóch grupach: podstawy języka polskiego oraz kursy języka medycznego do nostryfikacji dyplomu. Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem: https://nil.org.pl/dzialalnosc/pomoc-dla-ukrainy/5960-odz-nil-organizuje-kursy-z-jezykowe-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes NRL

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA LEKARZY i LEKARZY DENTYSTÓW  Z UKRAINY

Samorząd lekarski włącza się w pomoc lekarzom z Ukrainy.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej organizuje kursy języka polskiego online dla ukraińskich lekarzy, którzy zmuszeni zostali opuścić Ukrainę z powodu wybuchu wojny.   

Lekarzy chętnych do nauki języka polskiego prosimy o zgłaszanie się do poszczególnych okręgowych izb lekarskich https://nil.org.pl/dzialalnosc/izby-okregowe

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa, czasu trwania kursu, grafiku zajęć otrzymacie Państwo indywidualnie w informacji zwrotnej drogą e-mailową. 

 

КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІВ З УКРАЇНИ

Медичне самоврядування – Вища Лікарська Палата та Окружні Лікарські Палати (Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie) – долучається до допомоги лікарям ta лікарям стоматологам з України.

Центр професійної підготовки Вищої лікарської палати організовує онлайн-курси польської мови для українських лікарів, які були змушені покинути Україну через початок війни.

Лікарів, які бажають вивчати польську мову, просять повідомляти у відповідні окружні лікарські палати https://nil.org.pl/dzialalnosc/izby-okregowe.

Деталі щодо умов участі, тривалості курсу, розкладу занять ви отримаєте індивідуально у зворотному зв’язку на електронну пошту

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

PODSTAWOWY KURS JĘZYKA UKRAŃSKIEGO

W związku z wojną w Ukrainie, a co za tym idzie przyjęciem przez Polskę uchodźców uciekających przed wojną, polscy lekarze na co dzień przyjmują w szpitalach i gabinetach cudzoziemców mówiących tylko po ukraińsku. Wsłuchując się w Państwa obawy i potrzeby Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL postanowił zorganizować podstawowy kurs języka ukraińskiego. Jesteśmy w trakcie uruchamiania pierwszych kursów, negocjacji i dalszych ustaleń.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: odz@hipokrates.org

Będą to kursy prowadzone online przez profesjonalistów wykwalifikowanych do nauczania języków.

Będą to kursy co najmniej 15 tygodniowe.

Szczegóły dotyczące zakwalifikowania, warunków uczestnictwa, czasu trwania, grafiku zajęć otrzymacie Państwo indywidualnie drogą e-mailową.

Wówczas podejmiecie Państwo decyzję o zobowiązaniu do uczestnictwa.

15 marca do Szpitala Św. Mikołaja we Lwowie dojechał pierwszy tir od Fundacji Lekarze Lekarzom wypełniony zaopatrzeniem medycznym.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia:

Tutaj i Tutaj

Informujemy o nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu rozporządzenia – wprowadzony akt prawny określa wzory oświadczenia, jakie można złożyć w celu potwierdzania posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie poświadczenia tego prawa na podstawie dokumentu elektronicznego lub przez przedstawienie dokumentu papierowego. ” Zdaniem autorów aktu zmiana ma na celu uwzględnienie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”
Poniżej wzór nowego oświadczenia wraz z tekstem rozporządzenia. 
 
 
 

Branżowa Akcja Humanitarna Polskiej Stomatologii!

Fundacja zbiera pieniądze na zakup środków medycznych do zaopatrywania rannych: cywili, żołnierzy, ratowników. Za wszystkie zabrane fundusze zostaną zakupione środki opatrunkowe, zestawy pierwszej pomocy, nosze polowe, opaski uciskowe i wiele innych, potrzebnych produktów pierwszej pomocy dla Towarzystwa Implantologii Ukrainy, które zapewni, że pomoc dotrze do adresatów.

Akcję wspomoże #PolskaMisjaMedyczna, która skoordynuje dostarczenie tych zakupionych w Polsce produktów na Ukrainę.

Numer konta do wpłat:
Fundacja Polki Mogą Wszystko
mBank: 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008

https://www.facebook.com/zuzanna.liskowacka/posts/10220053009695754

Strona www: https://fpmw.pl/branzowa-akcja-humanitarna-polskiej-stomatologii/