Dla lekarzy

Zapomoga losowa

Załącznik nr 1 do uchwały ORL z dnia 09.05.2012 nr 100/VI/ORL/2012

Regulamin

przyznawania zapomóg losowych

§ 1

 1. Osobą uprawnioną do otrzymania zapomogi losowej jest członek OIL w Krakowie, czynnie wykonujący zawód, emeryt lub rencista – posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu –  zwany dalej „Uprawnionym”
 2. Podstawą złożenia wniosku o zapomogę  może być zdarzenie losowe takie jak:
  a) ciężka, długotrwała choroba Uprawnionego
  b) wypadki jak np. zniszczenie mieszkania związane ze znaczną stratą mienia /pożar, zalanie, zawalenie, kradzież itp/, znacznie pogarszające sytuację materialną Uprawnionego
  c) wypadki  powodujące utratę zdrowia Uprawnionego, okresowo lub trwale – uniemożliwiające wykonywanie zawodu w ogóle lub w dotychczasowym zakresie.
  d) inne  zdarzenia istotnie pogarszające sytuację materialną Uprawnionego

§ 2

 1. Pisemny wniosek o zapomogę losową winien zawierać  opis sytuacji losowej, rodzinnej i finansowej Uprawnionego. Wskazana jest opinia dwóch delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 2. W przypadku kontynuacji zapomogi losowej wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową, przedstawienie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej Uprawnionego
 3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Komisję jest uzyskanie informacji z Działu Składek o braku zaległości w opłatach na rzecz Samorządu Lekarskiego
 4. Wnioski Uprawnionych zalegających ze składkami członkowskimi na rzecz OIL nie będą rozpoznawane.
 5. W sytuacjach szczególnych związanych z pkt. 3 i 4 Komisja może rozpatrzyć wniosek o zapomogę, pozostawiając akceptację pojętej decyzji do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu ORL.
 6. Wnioski są rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Bytowej ORL  – jeden raz w miesiącu.

§ 3

 1. Wniosek o zapomogę składa osoba bezpośrednio zainteresowana lub:
  a) osoba z najbliższej rodziny Uprawnionego
  b) osoba pozostająca z Uprawnionym we wspólnym gospodarstwie domowym
  c) osoba sprawująca faktyczną opiekę nad Uprawnionym
  d) członkowie Samorządu

§ 4

Wysokość zapomóg losowych ustalana jest indywidualnie dla każdego uprawnionego.

 § 5

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z obligatoryjnym przyznaniem pomocy finansowej.

Załączniki które należy dołączyć do wniosku:

Oświadczenie PIT 11 – Kliknij

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Kliknij


 W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią mgr Krystyną Trela

z Biura Komisji Bytowej ORL w Krakowie:

k.trela@hipokrates.org

tel. +4812 6191718