Apel Nr 1

Apel Nr 1

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 września 2018 roku

do Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 5 pkt. 14 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity) oraz 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

W związku z nagłośnionymi medialnie przypadkami tworzenia tzw. „czarnych list niesolidnych pacjentów” Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań celem stworzenia i prawnego umocowania narzędzi pozwalających podmiotom wykonującym działalność leczniczą egzekwować zgłaszanie przez pacjentów rezygnacji z udzielenia świadczenia na które są zapisani.

W ostatnim czasie zarówno lekarze wykonujący zawód w ramach indywidualnych praktyk lekarskich, jak i podmioty lecznicze zmierzyły się z narastającym zjawiskiem nie zgłaszania się pacjentów na ustalone wizyty bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

Należy podkreślić, iż podniesiona kwestia stanowi nie tylko problem finansowo-organizacyjny placówek ochrony zdrowia, ale poprzez generowanie „sztucznych kolejek” uderza również w rzeszę pacjentów, którzy ze względu na niesolidność określonej ich grupy nie mogą w krótszym czasie skorzystać z pomocy medycznej. Takie zachowanie stanowi przejaw braku szacunku tak dla personelu medycznego, jak i samych pacjentów.

W oparciu o doniesienia medialne uwagę zwraca także blokowanie list, które jest przejawem nieuczciwej konkurencji pomiędzy placówkami w sytuacji, gdy jak się wskazuje, „(…) często na wizyty umawiają się pracownicy konkurencyjnych gabinetów, by zablokować terminy“. (por. „Lekarze tworzą czarną listę niesolidnych pacjentów“ Rzeczpospolita 10.08.2018)

Przedstwiony problem wymaga wieloaspektowej analizy poprzez chociażby odwołanie się do rozwiązan potencjalnie wdrożonych w innych państwach, takich jak kary nakładane na pacjentów za nieodwołanie wizyty, tym niemniej jego skala oraz skutki niewątpliwie wymagają podjęcia próby jego eliminacji za pomocą prawnie umocowanych instrumentów.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień