Apel Nr 2

Apel  Nr 2

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 września 2018 roku

do Naczelnej Rady Lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyrażając sprzeciw wobec postawy kolegów lekarzy sprawujących funkcje Ministra Zdrowia oraz posłów na Sejm         i senatorów RP, apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań, których celem będzie wyznaczenie ścieżki postępowania na płaszczyźnie odpowiedzialności zawodowej dla lekarzy sprawujących funkcje publiczne w sposób rażąco sprzeczny z podstawowymi ideami samorządu zawodowego i zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Jak pokazał „tryb procedowania” Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw podczas nocnego głosowania w dniu 5 lipca 2018 roku – Minister Zdrowia i rządzący po raz kolejny pokazali, że nie zamierzają brać pod uwagę stanowiska oraz opinii samorządu lekarskiego odrzucając wszystkie poprawki do projektu nowelizacji ustawy zgłoszone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Głębokie oburzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie budzi zlekceważenie głosu blisko 180 tysięcy lekarzy w sprawie wymienionej ustawy mającej kluczowe znaczenie dla stanu zdrowotności społeczeństwa, tym bardziej, że koledzy lekarze sprawujący mandat Posła i Senatora RP bezzasadnie opowiedzieli się przeciwko propozycjom Naczelnej Rady Lekarskiej. Ten fakt braku solidarności ze środowiskiem i cywilnej odwagi lekarzy: ministra i posłów świadczy o braku poszanowania przez tych kolegów postulatów samorządu do którego przynależą.

W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie obecne zasady etyki zawodowej w sygnalizowanym obszarze wymagają doprecyzowania przez Krajowy Zjazd Lekarzy, w celu umożliwienia penalizacji podobnych zachowań w przyszłości.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień