Apel nr 4

Apel Nr 4

XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 30 marca 2019 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o przygotowanie dofinansowania dla lekarzy I lekarzy dentystów w związku z obowiązkiem wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Uzasadnienie

W związku z kosztami jakie będą musiały ponieść podmioty wykonujące działalność leczniczą, obciążającymi je kosztami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakupem sprzętu i oprogramowania oraz koniecznością przeszkolenia personelu postulujemy podjęcie prac nad przygotowaniem rekompensat na prace związane z wprowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Możliwość uzyskania za pośrednictwem NFZ środków w trybie art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest rozwiązaniem niewystarczającym. Środki przekazywane za pośrednictwem płatnika nie są dedykowane dla wszystkich lekarzy wyłączając w ten sposób większości członków samorządu możliwość ich wykorzystania.

Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. Marek Zasadny