Apel nr 3

Apel Nr 3

XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 30 marca 2019 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom nieodpłatnej możliwości korzystania z systemu lub aplikacji w generowaniu E-recept

Uzasadnienie.

W związku z nałożonym na podmioty wykonujące działalność leczniczą prawnym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz ich różnym stopniem zinformatyzowania oraz skutkami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakładanym wdrożeniem w/w obowiązku postulujemy do władz publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości skorzystania z nieodpłatnego programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej w zakresie generowania e-recept. Biorąc pod uwagę szczególny, wrażliwy charakter danych medycznych, skalę ich przetwarzania jak również ogólną tendencję informatyzacyjną w ochronie zdrowia postulowane jednolite działania władz publicznych w tym zakresie gwarantowałoby przede wszystkim zapewnienie spójności programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej z innymi systemami informatycznymi działającymi w ochronie zdrowia.

Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. Marek Zasadny