Apel

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej

pacjentom lub ich przedstawicielom

Na podstawie art. 5 pkt 16, 14  w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity) oraz 18 pkt 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

W związku z wejściem w życie z dniem 4 maja 2019 r. przepisów na mocy których  udostępnienie po raz pierwszy dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Izby Lekarskiej o podjęcie stosownych działań.

Przerzucenie kosztów realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej na lekarzy wykonujących zawód w formie praktyki lekarskiej oraz na podmioty lecznicze  budzi stanowczy sprzeciw.

Bezpłatne udostępnianie kserokopii dokumentacji medycznej dla już zadłużonych szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich stanowić będzie duże obciążenie administracyjne i finansowe. Zaznaczyć należy, że dodatkowe koszty generowane będą poprzez konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu, który będzie kserował niekiedy kilkuset stronicowe dokumentacje medyczne.

Nie kwestionując praw pacjenta do dokumentacji medycznej apelujemy o podjęcie działań przeciwko przerzuceniu kosztów ich realizacji na lekarzy.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień