Uchwała Nr 25/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 25/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie dofinansowania przejazdu lekarzy do Warszawy na

manifestację „białego personelu”

Na podstawie art. 5 pkt. 13, 15 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 i §17 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dofinansować wyjazd lekarzy i lekarzy dentystów z terenu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na manifestację „białego personelu”, którą w dniu 1 czerwca 2019 r. (sobota) w Warszawie organizuje Okręgowy Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów.
  • Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie w porozumieniu z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy zorganizuje transport zbiorowy lekarzy i pokryje koszty transportu do Warszawy.

§ 2.

Prezydium ORL w Krakowie przeznacza na ten cel kwotę do wysokości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), która zostanie pokryta ze środków finansowych Funduszu Rezerwowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień