Wybory

Aktualności

UCHWAŁA OKW W SPRAWIE KOLEJNEJ TURY WYBORÓW
Uchwała
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 08 listopada 2017

w sprawie w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów delegatów VIII kadencji w rejonach wyborczych

Na podstawie §20 ust. 5 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie – w związku z prawidłowo złożonymi wnioskami członków rejonów wyborczych – ogłasza wybory w rejonach:

K8.1.02 SU02
K8.1.07 SU07
K8.2.01 Szpital Dietla
K8.2.02 Szpital Bonifratrów
K8.2.03 Szpital Żeromskiego
K8.2.04 Szpital Narutowicza
K8.2.05 Szpital Jana Pawła II
K8.2.08 Szpital Babińskiego
K8.2.10 MSWiA
K8.2.11 Szpital Wojskowy
K8.2.22 Miechów
K8.2.25 Szpital Olkusz
K8.2.28 Lekarze stażyści
K8.3.01 MCS Śródmieście
K8.3.02 Śródmieście
2. Wyznacza się termin do zgłaszania kandydatów we wskazanych rejonach do dnia 16 listopada 2017 r. , godz. 14:00

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

2

KOMUNIKAT NR 7 OKW Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
Koleżanki i Koledzy,

27 września 2017 r. zakończyliśmy zasadniczą I turę wyborów w rejonach wyborczych w naszej izbie lekarskiej. Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w czerwcu i we wrześniu br. wyłoniono 240 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, co stanowi 63,5 % ogólnej liczby 378 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Pośród wybranych delegatów jest 164 lekarzy i 76 lekarzy dentystów.

Nowi delegaci to 95 kobiet i 145 mężczyzn, a przy podziale na Delegatury:

Kraków

lekarze 103 (w tym 13 stażystów)
dentyści 49

Nowy Sącz

lekarze 33
dentyści 13

Przemyśl

lekarze 13
dentyści 6

Krosno

lekarze 15
dentyści 8

W Obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 02.10.2017 r. podajemy imienną listę 240 wybranych delegatów.

Wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratuluję i liczę na aktywny udział w pracach organów samorządu lekarskiego!

Z przykrością muszę stwierdzić, że w 30 rejonach wyborczych nie dokonano wyboru delegatów, głównie z powodu braku kworum. Regulamin wyborów dopuszcza możliwość przeprowadzenia kolejnej tury wyborów w tych rejonach, w których nie doszły one do skutku, przy zachowaniu dwóch, jednoczesnych warunków:

złożenia do dnia 31.10.2017 r. wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów podpisanych przez minimum 20% liczby członków danego rejonu
oraz
jednoczesnego zgłoszenia minimum jednego kandydata na delegata w danym rejonie, spośród członków tego rejonu wyborczego.
Karty zgłoszenia kandydata na delegata złożone w zasadniczej turze wyborów nie będą brane pod uwagę w kolejnej (dodatkowej) turze wyborów.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych wniosków, Okręgowa Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory w listopadzie br.

Koleżanki i Koledzy!

Podobnie jak w zasadniczej turze wyborów – wszystko zależy od nas samych!

Jeśli chcemy mieć swoich przedstawicieli na okręgowym zjeździe lekarzy, na Krajowym Zjeździe Lekarzy czy w innych organach samorządu lekarskiego – weźmy udział w wyborach i zachęcajmy do udziału w wyborach innych lekarzy i lekarzy dentystów!

Nic o nas bez nas!

Uprzejmie informuję, iż wniosek o przeprowadzenie kolejnej tury wyborów oraz zgłoszenie kandydata na delegata są do pobrania poniżej:

Wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów delegatów w rejonie wyborczym
Karta zgłoszenia kandydata na delegata na OZL
Okręgowa Komisja Wyborcza czeka na wnioski i ponownie apeluje o czynny udział w wyborach!

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman