Odpady medyczne

W dniu 24 listopada 2017 wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975)

Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

Wyszczególnione zmiany:

 • uwzględniono odpady medyczne oznaczone kodami 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych) oraz 18 01 81 (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80),
 • doprecyzowano, że zarówno w miejscu powstawania jak i magazynowania odpady gromadzi się, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku;
 • zrezygnowano z wymogu nieprzeźroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstania;
 • rozszerzono przepisy o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstania dodatkowo do pojemników;
 • doprecyzowano przepisy o oznaczeniach kolorami pojemników  do zbierania odpadów o ostrych końcach i krawędziach wskazując na konieczność ich jednoznacznej identyfikacji;
 • określono czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania do 72 godzin z wyłączeniem „odpadów wysoce zakaźnych” które mogą być przechowywane w miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny;
 • zgodnie z rozporządzeniem za „odpady wysoce zakaźne” uważa się odpady medyczne, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi; 1
 • wskazano, że „odpady wysoce zakaźne” zbiera się w miejscu ich powstawania do:
  1) opakowania wewnętrznego złożonego z:
  a) worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub
  b) sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego – w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach;
  2) opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.
 • zmodyfikowano zakres informacji umieszczanych na workach i pojemnikach z odpadami; pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania musi posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:
  1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
  2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  6) datę i godzinę zamknięcia.
 • w przypadku „odpadów wysoce zakaźnych” w/w oznakowanie umieszcza się na pojemniku – opakowaniu zewnętrznym przeznaczonych do przechowywania tego typu odpadów – dodatkowo oznaczając znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2221 § 3 Kodeks pracy oraz umieszczonym poniżej napisem “MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”. 2
 • w stosunku do przepisów uprzednio obowiązujących, ze względu na ochronę danych osobowych, zrezygnowano w obecnym rozporządzeniu z podawania na worku lub pojemniku: adresu zamieszkania lub siedziby wytwórcy odpadów;
 • wprowadzony został wymóg wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz;
 • pomieszczenie przeznaczone do wstępnego magazynowania odpadów medycznych winno posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów;
 • rozszerzono i uszczegółowiono wymagania w zakresie utrzymania higieny w procedurze magazynowania odpadów (dezynfekcja: rąk, pomieszczeń; urządzeń);
 • dopuszczono mniej restrykcyjne wymagania w zakresie wstępnego magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 – ( z zachowaniem podziału) – umożliwiając ich  magazynowanie w oznakowanych stosownie do rodzaju odpadu, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w innym niż główne, miejscu magazynowania odpadów – rozporządzenie także w tym zakresie określa wymogi magazynowania;
 • dodano wymaganie posiadania, w obiektach w których udzielane są świadczenia zdrowotne lub są prowadzone badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, wentylacji miejsc przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia, służących do transportu wewnętrznego odpadów medycznych;
 • w stosunku do uprzednich przepisów, wymóg zapewnienia swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych do miejsc przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia w w/w obiektach dotyczy sytuacji przypadku gdy taki transport jest wykorzystywany;
 • uszczegółowione zostały wymogi dotyczące określenia procedur postępowania z odpadami medycznymi (instrukcje dotyczące selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania);
 • założono 18 miesięczny okres dostosowawczy pomieszczeń:
  a) wstępnego magazynowania do nowych wymogów w zakresie wentylacji oraz zabezpieczeń i gromadzeniem odcieków przed nierozprzestrzenianiem się odpadów
  b) miejsc przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego do wymogów ich wyposażenia w wentylację.

Pełna treść rozporządzenia pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1975/1

1 Przyjęto klasyfikację czynników zaliczonych do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119) – patrz http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1119/1 (Materiały zakaźne, pierwszy plik PDF. str. 227 i dal.)

2 Wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/81/716

Dodaj komentarz