Relacja z obrad XXVII Zjazdu Lekarzy

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie uchwalił budżet i nakreślił plany na VI kadencję Krupnicza 11a wraca do Izby!

W przytulnej sali Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 6 marca 2010 roku obradował XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy o charakterze budżetowo-finansowym. Frekwencja była umiarkowana (przybyło 210 Delegatów na 338 wybranych, co stanowiło 62% uprawnionych), na co złożyła się nie tylko paskudna pogoda, ale też natłok imprez organizowanych w tym terminie w mieście (m.in. XXXIV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Targi Stomatologiczne KRAKDENT, otwarcie Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego). Wśród gości Zjazdu znaleźli się m.in. przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia dr Władysław Sidorowicz, poseł Wiesław Woda, senator Paweł Klimowicz, wojewoda Stanisław Kracik, członek Zarządu woj. małopolskiego p. Wojciech Kozak, sekretarz Zarządu m. Krakowa p. Paweł Stańczyk, prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Antoni Czupryna, z-ca dyr. ds. lecznictwa MOW NFZ dr Krzysztof Mawlichanów, a także b. minister Zdrowia w rządzie T. Mazowieckiego, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, za którego kadencji w 1990 roku samorząd reaktywowano.

Prowadzenie obrad zebrani powierzyli dr. Jerzemu Friedigerowi, a w skład Prezydium Zjazdu weszli dr dr Irena Gawrońska, Antoni Jakubowicz, Dariusz Kościelniak i Marek Zasadny.

Merytoryczną część obrad poprzedziła miła uroczystość w postaci nadania Honorowej Odznaki OIL w Krakowie osobom szczególnie zasłużonym dla ostatecznego kształtu nowej ustawy o izbach lekarskich (z 2 XII 2010), która przywróciła samorządowi lekarskiemu ciągłość historyczną z izbami przedwojennymi, a w ślad za tym stworzyła podstawy legislacyjne dla starań o zwrot majątku zagrabionego samorządowi w wyniku stalinowskiej ustawy z 1950 roku, która zlikwidowała izby lekarskie w Polsce. Odznaki otrzymali dr Władysław Sidorowicz, dr Paweł Klimowicz, poseł Wiesław Woda, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz oraz nieobecni na Zjeździe (ze względu na trwający równolegle w Poznaniu Kongres PiS) przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia dr Bolesław Piecha i senator Stanisław Kogut.

Z laudacji prezesa ORL dr. Andrzeja Matyji wygłoszonej na cześć odznaczonych cytujemy fragmenty: „Chcieliśmy spośród tych 189 posłów na Sejm i 90 Senatorów – którzy na posiedzeniach plenarnych obu izb polskiego parlamentu opowiedzieli się za przywróceniem ciągłości historycznej samorządowi lekarskiemu – wyróżnić tych, którzy na naszą wdzięczność zasłużyli szczególnie (…). Powiem kilka zdań patetycznie. Naród bez chlubnych kart swojej historii jest biedny Popatrzcie państwo, jak narody rywalizują o historyczne pierwszeństwo w każdej dziedzinie życia. Jak cenne są dla każdego narodu dokonania w sferze organizacji życia publicznego, odkryć naukowych, dzieł sztuki, osiągnięć techniki; jak każdy zawód szuka swoich korzeni i czerpie z nich siłę. Polska medycyna ma takich protoplastów wielu, polskie szpitale noszą ich imiona, a polski samorząd lekarski należy do najstarszych w Europie, mimo że w chwili, gdy powstawał, żyliśmy pod zaborami. Ci, którzy chcieli nas tej tradycji pozbawić, którzy w 1950 roku podjęli decyzję o likwidacji izb lekarskich, uderzali w wartości najcenniejsze. Chcieli nas pozbawić naszej tożsamości.

Parlament III Rzeczypospolitej po pół wieku od likwidacji samorządu przywrócił w 1989 roku do życia działające na ziemiach polskich od przeszło 120 lat izby lekarskie. W ferworze entuzjazmu środowiska, na fali transformacji ustrojowej 1989 roku, nie przyłożyło ono należytej wagi do historii. A potem zaczęły ważyć rozmaite interesy i interesiki, że trzeba by było zwrócić własność, że może to niepotrzebne, bo są ważniejsze problemy – i tylko nieliczni działacze, właśnie tu, w historycznej stolicy Polski – Krakowie, nie ustawali w staraniach o odzyskanie prawa do tradycji. Ileż to pism, pozwów sądowych, wniosków, poszło na marne. Iluż obietnic wysłuchaliśmy.

Aż się wreszcie stało, choć w ciężkiej walce parlamentarnej. A stało się za sprawą posła doktora Bolesława Piechy, który jeszcze jako Wiceminister Zdrowia poparł nasze starania, a potem jako przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia opowiadał się za nami konsekwentnie. Stało się za sprawą doktora senatora Władysława Sidorowicza, przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia, który opowiedział się za przywróceniem Izbom ciągłości historycznej już podczas pierwszego czytania wniosku na posiedzeniu kierowanej przez siebie Komisji. Stało się to dzięki senatorowi Pawłowi Klimowiczowi, którego dynamiczne, znakomicie udokumentowane wystąpienie na posiedzeniu plenarnym Senatu przekonało zdecydowaną większość drugiej Izby parlamentu do zajęcia przychylnego naszym staraniom stanowiska.

Trudno też nie docenić zasług posła Wiesława Wody, zarówno w zjednaniu dla naszego wniosku Klubu Poselskiego PSL, jak i w konsekwentnym publicznym obnażaniu słabości niekorzystnego dla nas przedłożenia rządowego. Wspierał też nasz wniosek w licznych dyskusjach i na rozmaitych forach, z właściwym sobie polemicznym temperamentem, senator Ziemi Sądeckiej Stanisław Kogut. Od lat mieliśmy wreszcie sojusznika w osobie doktora Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, Ministra Zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, który stał u kolebki reaktywowania samorządu. Panowie! Niech ta nasza skromna Honorowa Odznaka będzie dla Was symbolem naszej lekarskiej wdzięczności.
Wręczenie odznak, kwiaty, podziękowania wyróżnionych zakończyły tę część obrad, której akcentem finalnym była wielce znacząca zapowiedź Wojewody Małopolskiego p. Stanisława Kracika, iż w najbliższy poniedziałek, 8 marca 2010 roku przekaże prezesowi ORL klucze do zwolnionych już pomieszczeń przez dawnych użytkowników (MCZP) przy ul. Krupniczej 11 a. „Tym samym dokona się symbolicznie pierwszy akt sprawiedliwości dziejowej” – oświadczył. Deklaracje współpracy z samorządem lekarskim zgłosili też publicznie w imieniu Collegium Medicum prof. Antoni Czupryna, a w imieniu samorządu Województwa Małopolskiego p. Wojciech Kozak.

* * *

Drobne spory o porządek obrad Zjazdu poprzedziły zaplanowane przez organizatorów wystąpienia programowe. I tak dr Jerzy Michalewski wniósł o uzupełnienie programu Zjazdu o bliższą informację dotyczącą zarzutów postawionych ustępującej NRL przez Naczelną Komisję Rewizyjną podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy, natomiast dr Barbara Ożarowska-Styczeń zaproponowała debatę na temat budowy Domu Lekarza Seniora. Oba wnioski odrzucono (treść zarzutów Komisji Rewizyjnej znajduje się na stronach internetowych NIL, natomiast debatę o Domu Lekarza Seniora przeniesiono na część końcową Zjazdu).

Jako pierwszy w tej części Zjazdu głos zabrał prezes ORL dr Andrzej Matyja, który na tle aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, przedstawił krótkie sprawozdanie z prac Izby od 5 grudnia 2009 roku.

Mimo stosunkowo krótkiego okresu czasu – stwierdził – prócz kwestii zawartych w wydrukowanych „Materiałach Sprawozdawczych” w życiu Izby i środowiska wydarzyło się wiele. Przeprowadzono reorganizację pracy Biura Izby oraz Komisji problemowych, wprowadzając m.in. dyżur sobotni oraz dyżury przedstawicieli Komisji. Nadano nowe impulsy współpracy ze Słowacką Lekarską i Dentystyczną Izbą Lekarską przygotowując wspólne wnioski o dotacje unijne. Opracowano i wystosowano pozew sądowy przeciwko Ministerstwu Zdrowia w sprawie uchylania się przed ponoszeniem kosztów za zadania przejęte przez Izbę od administracji państwowej. Podjęto analizę zasadności zarzutów NFZ wobec lekarzy wystawiających recepty pro familia i pro auctore (sprawa jest w toku). Zdaniem Izby żądania NFZ prowadzenia rejestrów tych recept są bezzasadne. Podjęto starania o przygotowanie spotkania z szefami prokuratur, które raczej bezzasadnie kierują oskarżenia przeciw lekarzom. Ważnym przedsięwzięciem jest wspomniane, przygotowywane wspólnie z Wojewodą Małopolskim, spotkanie na temat polityki NFZ i specjalizacji. Szczególnym zadaniem jest w chwili obecnej przejęcie obiektu przy ul. Krupniczej 11a, opracowanie koncepcji jego zagospodarowania oraz przystąpienie do remontu.

Z kolei Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Ewa Mikosza-Januszewicz poinformowała o działaniach przedsięwziętych w konsekwencji zapisów nowej ustawy o izbach lekarskich (m.in. o wspólnych z Okręgowym Sądem szkoleniach a także zagrożeniach płynących z faktu, iż odwołania będą teraz płynąć do Sądu – nie do Rzecznika) oraz zaapelowała do Delegatów o składanie deklaracji gotowości objęcia obowiązków rzeczników. Ich liczba powinna wzrosnąć o 14 osób, w dalszym toku obrad zgłosiły się 4 osoby.

W podobnym tonie wypowiedział się dr Piotr Kowalski, który w początku stycznia objął obowiązki przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego. „Zadania Sądu – stwierdził – rosną i będzie on w niemałym stopniu teraz wizytówką Izby. Wobec wprowadzenia do procedur tzw. kasacji konieczne będzie podniesienie kwalifikacji sędziów korporacyjnych, a także rozbudowa kadrowa profesjonalnego biura Sądu” (patrz też wywiad z dr P. Kowalskim aktualnym wydaniu GGL).

* * *

Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2009 roku przedstawił wiceprzewodniczący ORL dr Janusz Legutko, pełniący w minionej kadencji obowiązki Skarbnika. Wprowadzając do tematu, mówca zwrócił uwagę na zmianę od 1 stycznia 2010 roku systemu zbierania składek, w postaci utworzenia indywidualnych kont bankowych – co poprawi płynność finansową Izby w I kwartale każdego roku, ale może też spowodować przejściowe zatory, w zbieraniu składek, nim lekarze przyzwyczają się do nowego systemu.

Najogólniej plan finansowy na 2009 rok zakładał przychody na poziomie 4 520 440 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 267 375 zł. Jak co roku nie wywiązało się ze swoich zobowiązań (pokrycia kosztów zadań przejętych od administracji państwowej) Ministerstwo Zdrowia. W sferze wydatków plan na 2009 rok pokrył się z wykonaniem (planowano 1 875 000 zł, wykonano 1 871 276 zł). Spore oszczędności uzyskano przy organizacji obu zjazdów (finansowo-budżetowego i sprawozdawczo-wyborczego). W ryzach finansowych narzuconych przez plan utrzymały się zarówno Delegatury OIL (łącznie z siedzibą główną w Krakowie), jak i wszystkie komisje problemowe ORL, przy czym warto zwrócić uwagę na wzrost środków przeznaczonych do dyspozycji Komisji ds. Emerytów i Rencistów (planowano 50 tys. zł, wykonano 53,5 tys. zł) oraz Komisję ds. Młodych Lekarzy – co wiąże się ze stałym wzrostem aktywności obu tych struktur. Bardzo poważne środki, około pół mln zł (472 tys. zł) Izba wykorzystała w ramach Funduszu Kształcenia oraz na pomoc socjalno-bytową (592 tys. zł).

W sferze inwestycyjnej najpoważniejszym wydatkiem był zakup działki w Przemyślu na siedzibę Delegatury i przystąpienie do prac projektowych. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 212 tys. zł (w tym zakup działki 107 tys. zł).

Jeszcze przed dyskusją nad sprawozdaniami prezesa ORL, Okręgowego Rzecznika i przewodniczącego OSL oraz nad Sprawozdaniem b. Skarbnika z wykonania budżetu za 2009 roku – ocenę działalności finansowej OIL za okres od 5 grudnia 2009 do 5 marca 2010 roku przedstawiła Okręgowa Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu 29 grudnia minionego roku.

A że nie publikowaliśmy dotąd jej składu, czynimy to teraz z niewielkim opóźnieniem:

   1. Jerzy Pasadyn – przewodniczący OKR (Delegatura Nowy Sącz),
   2. Andrzej Mazaraki – wiceprzewodniczący OKR (Kraków),
   3. Wojciech Tokarski – wiceprzewodniczący OKR (Kraków),
   4. Dariusz Zarotyński – sekretarz OKR (Kraków),
   5. Jerzy Bielec – członek OKR (Delegatura Przemyśl),
   6. Bogdan Dudkowski – członek OKR (Kraków),
   7. Marek Gładysz – członek OKR (Kraków),
   8. Krzysztof Herman – członek OKR (Kraków),
   9. Marian Kopciuch – członek OKR (Kraków),
  10. Grzegorz Pers – członek OKR (Delegatura Krosno).

Mimo krótkiego okresu, jaki upłynął od grudniowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego do Zjazdu marcowego, Komisja przeprowadziła kontrole we wszystkich delegaturach Izby oraz w jej siedzibie w Krakowie, a także przedstawiła ich wyniki na plenarnym posiedzeniu w dniu 26 lutego 2010 roku, w którym wzięli udział zaproszeni goście: prezes ORL dr hab. Andrzej Matyja, wiceprezesi: dr Jerzy Friediger, dr Janusz Legutko, lek. stom. Robert Stępień, główna księgowa OIL mgr Barbara Klec oraz przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej dr Jarosław Zawiliński.

Wyniki kontroli w Delegaturach obrazują załączniki do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej umieszczone na stronach internetowych OIL (nr 1 – Krosno; nr 2 – Nowy Sącz; nr 3 – Przemyśl). Przy wszystkich wizytacjach obecni byli właściwi pełnomocnicy OIL. Ocena delegatury w Krośnie wypadła pozytywnie. W Delegaturze nowosądeckiej stwierdzono dalszy postęp przy wyposażaniu obiektu (m.in. przyłącza gazowe, klimatyzacja w sali plenarnej) oraz pozyskiwanie korzyści finansowych w wyniku wynajmu sal. W Przemyślu analizowano m.in. wydatki związane z zakupem działki pod nową siedzibę, nie stwierdzając uchybień.

W Krakowie, w siedzibie OIL zespół kontrolny Komisji zapoznał się z dokumentacją finansową dotyczącą wykonania preliminarza budżetowego na 2009 rok w zakresie realizacji zadań przejętych od administracji państwowej, wykonania preliminarza na dzień 31 grudnia 2009 przez Okręgową Izbę Lekarską z Delegaturami, podobnie przez Komisję Kształcenia ORL oraz w zakresie działalności gospodarczej OIL w Krakowie.
Dokonano też oceny niektórych aspektów funkcjonowania siedziby OIL w Krakowie: pow. biura 588,45 m2; zatrudnienie 29 osób plus 1 wynagrodzenie ryczałtowe (sekretarz ORL); zatrudnienie w delegaturach 6 osób; średnia płaca mies. brutto – 3 922 zł (wg danych z XII 2009). Z przedsięwzięć inwestycyjnych pierwszego kwartału 2010 należy wymienić odnowienie parkietu i pomalowanie ścian sali konferencyjnej. Ocena ogólna zespołu wizytującego – pozytywna.

Wszystkie szczegółowe wartości liczbowe preliminarza na 2009 rok zostały zawarte w „Materiałach Zjazdowych”, które Komisja uznała za załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. A ponieważ termin Zjazdu był wcześniejszy niż w minionych latach preliminarz na rok 2010 OKR oceniła jako
prowizorium budżetowe (szczegółowy protokół kontroli zawiera załącznik nr 5). Niemniej OKR sugeruje, by Zjazd przyjął termin odbywania zebrań swojego gremium w 3. dekadzie marca lub 1. dekadzie kwietnia, co pozwoli na powstanie i ocenę dokumentów finansowych we właściwym terminie.
OKR dokonała też wstępnej oceny skutków wprowadzenia indywidualnych kont składkowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków OIL w Krakowie. Koszt jednostkowy założenia konta w banku, z którym Izba jest związana – jest ok. 10 razy niższy niż w innych bankach, które przystąpiły do oferty złożonej przez OIL. Opinie większości członków OIL w Krakowie dot. wprowadzenia kont są pozytywne. Jest to nieunikniona tendencja we wszelkich rozliczeniach związanych z masowymi płatnościami okresowymi. Niemal każdy obywatel naszego kraju ma już konto indywidualne np. do opłat abonamentu RTV, nośników energii, telefonu komórkowego, opłat czynszowych (mieszkanie, wynajem lokalu itd). Wykonanie tego kroku jest posunięciem korzystnym ze względów finansowych oraz organizacyjnych. OIL w Krakowie jest tu wzorcem dla innych Izb Okręgowych. W związku z tym OKR wyraziła uznanie i podziękowanie dla wiceprezesa ds. finansowych ORL w Krakowie dr. Janusza Legutki i Głównej Księgowej OIL mgr Barbary Klec za rzetelne i wnikliwe opracowanie i przygotowanie przedłożonego Zjazdowi Preliminarza.
Ze swojej strony przewodniczący OKR wyraził podziękowanie wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej, którzy brali udział w ww. pracach Komisji.

Pewien problem, podkreślił, stanowił brak obsługi prawnej.

Okręgowa Komisja Rewizyjna po wnikliwym zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniami, wyjaśnieniami oraz informacjami uzupełniającymi postanowiła jednogłośnie:

  1. przyjąć i zatwierdzić sprawozdania zespołów wizytujących siedzibę OIL w Krakowie oraz Delegatury OIL w Krośnie, Nowym Sączu i Przemyślu (uchwała Nr 1/OKR/2010 – zał. 7),
  2. wystąpić do Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2009 (uchwała Nr 2/OKR/2010 – zał. 8).

Natomiast Zjazd zatwierdził Sprawozdanie Finansowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2009 (Uchwała nr 1) oraz udzielił Okręgowej Radzie absolutorium za 2009 rok (Uchwała nr 2), po czym przystąpił do wyboru z-ców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Procedurą wyborczą pokierował dr Mariusz Janikowski. Zgłoszone kandydatury dr dr Anny Głuszko, Teresy Młynek-Balachowskiej, Wiesława Plewy i Romana Sapuły w tajnym głosowaniu uzyskały pełne niemal stuprocentowe poparcie.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Zjazd przystąpił do zatwierdzania uchwał regulaminowych: Okręgowego Zjazdu Lekarzy (Uchwała nr 3), Okręgowej Rady Lekarskiej (Uchwała nr 4) i Okręgowej Komisji Rewizyjnej (Uchwała nr 5). Wszystkie uchwały regulaminowe z załącznikami znajdą Czytelnicy na naszej stronie internetowej. Po uwzględnieniu drobnych korekt Zjazd zatwierdził w/w dokumenty.

Znacznie więcej emocji wzbudził projekt preliminarza budżetowego na 2010 rok przestawiony przez nowego Skarbnika Izby dr Annę Maciąg.

Przychody ze składek zaplanowano w nim na poziomie 4616 110 zł (po odliczeniu 15% przekazywanych na rzecz NRL), przychody kapitałowe winny przynieść 250 tys. zł, refundacja kosztów poniesionych na staże podyplomowe przez Urząd Marszałkowski – 180 000 zł. Wydatki na ogólną działalność ORL wyniosą 2 mln 10 tys. zł, koszty komisji problemowych 453 tys. zł, komisji socjalno-bytowej 905 tys., działalność wydawnicza z kolportażem obu tytułów „GGL” i „GGL-LD” 493 tys. zł. Na zakup wyposażenia zaplanowano 98 tys. zł, rzecznikowi zabezpieczono 340 tys. zł, Okręgowemu Sądowi 130 tys. zł, a obsługa Rejestru pochłonie 293 tys. zł. Wydatkiem szczególnym będzie budowa siedziby Delegatury OIL w Przemyślu, na którą przeznaczono 800 tys. zł. Koszty adaptacji siedziby OIL przy ul. Krupniczej 11a (do celów szkoleniowych i administracyjnych) nie zostały określone, ponieważ Izba do tej chwili posiada tylko zapewnienia „ustne” o korzystnych dla niej rozstrzygnięciach.

W dyskusji nad projektem dr J. Michalewski zgłosił wniosek o zmniejszenie odpisu na rzecz NRL z 15 do 10%, motywując to m.in. niegospodarnością NRL wytkniętą podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy przez Naczelną Komisję Rewizyjną. Wniosek poparł m.in. dr Zbigniew Samitowski, polemizowali z nim dr Jerzy Friediger i dr Mariusz Janikowski, zwracając uwagę na zadania stojące przed NRL (m.in. obsługa FINN) oraz na fakt pośredniego powrotu znacznej części środków do izb okręgowych w formie pokrywania kosztów wielu przedsięwzięć ogólnokrajowych (np. platforma edukacyjna).

Ostatecznie preliminarz budżetowy przychodów i wydatków na 2010 rok przyjęto przy 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się (Uchwała nr 6). W związku z przewidywanymi zamierzeniami inwestycyjnymi (siedziba Delegatury w Przemyślu; modernizacja przejętego obiektu przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie) upoważniono też ORL do podejmowania zobowiązań finansowych do kwoty 300 tys. zł (Uchwała nr 8).

W kolejnym punkcie obrad wiceprezes ORL dr Jerzy Friediger zarysował aktualną sytuację w ochronie zdrowia. O ile poprawie uległa sytuacja materialna lekarzy, o tyle nadal występują trudności w dostępie do specjalizacji, od 14 lat zmniejsza się nabór na studia medyczne, równocześnie lansowany jest, za sprawą rozmaitych lobby, wątpliwy model opieki zdrowotnej oparty na lekarzu rodzinnym. Blokowanie internistom i pediatrom dostępu do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej to kompromitujący resort przykład błędnej polityki zdrowotnej. Resort nie wspiera także konkursów ordynatorskich, nie buduje więzi na linii poz-aos-szpitale, tylko je antagonizuje. Kompletnie nierealne są projekty dotyczące kadr dla ratownictwa medycznego. Od czasów ministra M. Łapińskiego lekarze całkowicie zostali pozbawieni wpływu na polityką zdrowotną.

Uzupełniając tę wypowiedź dr Z. Samitowski z ubolewaniem stwierdził, że wiele wadliwych decyzji dotyczących specjalizacji legitymizowali konsultanci krajowi, a prezes A. Matyja podkreślił, że bez wzmocnienia samorządu głos lekarzy będzie nadal bagatelizowany, nonsensy będą się mnożyć, a grupy interesu będą rosnąć w siłę, prowadząc do patologii. Przykładem inicjatywy, która może wiele wnieść jest przygotowane przez Wojewodę Małopolskiego i Prezydium ORL spotkanie wojewodów z całego kraju i prezesów okręgowych izb, które odbędzie się w Krakowie 18 marca br. Opinii, które tam zostaną wyrażone nie da się zbagatelizować.

W części końcowej obrad przewodniczący zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków dr Lech Kucharski przedstawił propozycje uchwał, stanowisk i apeli, które napłynęły do Komisji. Zamieszczamy je w wersji roboczej, w kolejności przypadkowej, płynącej z chronologii ich napłynięcia.

Wniosek nr 1 (wnioskujący dr Jacek Tętnowski, mandat 292) o zobowiązanie Okręgowej Rady Lekarskiej przez Zjazd do podjęcia działań zmierzających do ustanowienia sztandaru OIL w Krakowie. W uzasadnieniu wnioskujący nawiązał do ustawowego przywrócenia izbom lekarskim ciągłości historycznej, co pozwala na nawiązanie do przedwojennej tradycji, w której sztandary były nieodzownym symbolicznym elementem. (Wniosek przyjęty – przy 13 głosach sprzeciwu, w tym dr Andrzeja Matyji, który uznał tę symbolikę za wątpliwie się kojarzącą; patrz Uchwała nr 7).

Wniosek nr 2 (wnioskujący dr Jacek Tętnowski, mandat 292, dr Dariusz Kościelniak, mandat 134) o ustanowienie Funduszu Pomocy Izb Lekarskich (na zasadzie dobrowolnej comiesięcznej składki w wysokości 1 zł od każdego lekarza, dopisywanej do składki ustawowej), który pozwoliłby samorządowi reagować na dramatyczne przypadki utraty zdrowia lub życia przez lekarzy. Wniosek adresowany początkowo do Krajowego Zjazdu Lekarzy, przeredagowany na Zjazd Okręgowy OIL w Krakowie. Zdaniem wnioskujących byłoby to minimalne obciążenie każdego pracującego lekarza, stanowiące zarazem przejaw solidarności środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych.
W dyskusji dr K. Turek-Fornelska zwróciła uwagę na przeszkody formalne związane z rozliczaniem tzw. „przychodu”; dr A. Matyja uznał propozycję
za praktyczne podwyższenie składki; dr A. Jakubowicz sugerował powołanie specjalnej Fundacji; dr J. Michalewski zapytywał, czy Zjazd nie może zwiększyć na ten cel odpisu na rzecz Komisji Socjalno-Bytowej; dr J. Friediger sugerował przeredagowanie wniosku, co uściśliła mec. E. Krzyżowska podpowiadając wystosowanie apelu do NRL o ustanowienie tego rodzaju ogólnopolskiego funduszu; kropkę nad „i” postawił dr M. Janikowski, informując że projekt takiego funduszu jest aktualnie w Naczelnej Radzie opracowywany. W rezultacie autorzy wycofali wniosek.

Wniosek nr 3 (wnioskujący dr Jacek Tętnowski, mandat 292) o zobowiązanie Okręgowej Rady Lekarskiej przez Zjazd do organizacji zjazdów „budżetowych” w trzecią sobotę marca każdego roku, dla uniknięcia kolizji z rozliczaniem finansowym budżetu za miniony rok kalendarzowy. (Komisja nie rekomendowała wniosku. Dr J. Legutko, dr A. Matyja, dr J. Friediger i mec. E. Krzyżowska uznali go za kolidujący z uchwalonym wcześniej przez Delegatów „Regulaminem Zjazdu” i „Regulaminem Okręgowej Rady „. Zwrócono też uwagę na konieczność elastycznych decyzji Rady, dostosowanych do realiów. Większością głosów – przy 4 głosach popierających wniosek i 3 wstrzymujących się – wniosek odrzucono).

Wniosek nr 4 (wnioskujący dr Jerzy Pasadyn, mandat 218) o przywrócenie w strukturze Okręgowej Rady Lekarskiej problemowej Komisji ds. Uzdrowisk, która istniała przez 4 kadencje, a jej uzasadnieniem jest fakt, iż obszar działania Izby obejmuje 30% polskich uzdrowisk. (Wniosek poparty w dyskusji przez dr J. Friedigera, przyjęty przez Zjazd przy 1 głosie sprzeciwu i 3 wstrzymujących się, uchwalony przez Zjazd jako Apel nr 1 skierowany do ORL).

Wniosek nr 5 (wnioskujący dr Andrzej Matyja, mandat 182) o uchwalenie Apelu do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie przyjmowania koleżanek i kolegów lekarzy w gabinetach i przychodniach bezpłatnie i poza kolejnością. (Wniosek przyjęty, przy 3 głosach sprzeciwu; patrz Apel nr 2).

Wniosek nr 6 – dwuczęściowy (wnioskująca dr Jadwiga Szyszko, mandat nr 287) – 1) o usunięcie z programu Zjazdów wystąpień przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych; 2) o umieszczenie w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej” w 2013 roku, przed przyszłym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym not biograficznych kandydatów na Delegatów, by głosujący mogli się zorientować w ich kwalifikacjach. (Jak wyjaśnił dr J. Legutko, wystąpienie przedstawiciela InterPolska nie wiązało się ze sponsoringiem Zjazdu, lecz ze zmianą zasad ubezpieczenia OC dla lekarzy, które staje się powszechne. Sponsoring też ma rację bytu – stwierdził dr J. Tętnowski – pod warunkiem zachowania właściwych proporcji – dodał dr J. Michalewski. W rezultacie wnioskodawczym wycofała I część wniosku; druga natomiast została zaakceptowana przez Zjazd (przy 2 głosach wstrzymujących się), z tym, że łamy „ GGL” mają być zastąpione stronami internetowym Izby; patrz „Rezolucja nr 4″ na str. internetowych OIL).

Wniosek nr 7 – dwuczęściowy (wnioskujący dr Andrzej Fugiel, mandat nr 578)

  1. o rozważenie przez ORL możliwości opłacenia przez Izbę w jej siedzibie w Krakowie i w delegaturach prenumeraty, gwarantującej stały dostęp (online) do elektronicznych wersji najpoczytniejszych światowych czasopism lekarskich (typu „Lancet”, NEJM, BMJ). (wniosek przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących się; patrz Apel nr 3).
  2. o zmianę formuły plebiscytu „Lekarz Roku” któremu OIL patronuje, tak by głosować można było także za pomocą SMS-ów. (Izba nie jest organizatorem konkursu, a jedynie jego patronem, niemniej wystąpi do „ Gazety Krakowskiej ” z odpowiednią propozycją. Wniosekprzyjęty przy 1 głosie sprzeciwu i 10 wstrzymujących się, patrz „Rezolucja nr 3″).

Wniosek nr 8 (wnioskujący dr Jan Kucmin, mandat nr 152) o wystosowanie przez Zjazd do Ministra Zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Apelu w sprawie j ednolitej interpretacj i zapisów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. W obszernym publicystycznym uzasadnieniu wnioskodawca wskazał na szereg sprzeczności w ww. rozporządzeniu oraz tendencję do obciążenia świadczeniodawcy całkowitą odpowiedzialnością za niedoróbki legislacyjne. (W dyskusji dr A. Jakubowicz stwierdził, że owo rozporządzenie jest rozmaicie interpretowane przez poszczególne oddziały NFZ; dr J. Pasadyn uznał, że adresatem pisma powinien być przede wszystkim NFZ, który podejmuje decyzje wykonawcze; dr J. Friediger proponował, by Apel przekazać do opracowania Okręgowej Radzie. Ostatecznie wniosek przyjęto w formie „Rezolucji nr 1″ adresowanej do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ; 35 głosów „za”, 41 wstrzymujących się, 20 sprzeciwu).

Wniosek nr 9
(wnioskujący: dr Jadwiga Grądalska – mandat 74, dr Katarzyna Pałka – 215, dr Zbigniew Raszczyk – 241, dr Jacek Slipek – 288, dr Ryszard Żaba – 338) o podjęcie przez Izbę działań zmierzających do zaprzestania przez władze ciągłych zmian przepisów sanitarno-epidemiologicznych, uwzględnienie w nich opinii środowiska lekarskiego i dostosowanie ich do realnych, faktycznie obowiązujących przepisów Unii Europejskiej. (Zgodnie z propozycją dr A. Matyji wniosek skierowany do Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, przy 1 głosie wstrzymującym się – patrz „Rezolucja nr 2″).

Wniosek nr 10 (wnioskujący dr Jan Gołąb, mandat nr 70) o zobowiązanie dystrybutora „Gazety Lekarskiej” do kierowania pod adresem małżeństw lekarskich tylko 1 egzemplarza pisma, oczywiście za ich zgodą. (Wniosek przyjęty przy 2 głosach sprzeciwu, przy czym tego rodzaju kolportaż pisma jest stosowany od lat).

Wniosek nr 11 (wnioskujący dr Barbara Ożarowska-Styczeń, mandat nr 213 oraz grupa lekarzy, m.in. dr Stanisław Lechowski – 164, dr Jerzy Michalewski – 186 – pozostałe podpisy nieczytelne). Wniosek o zobowiązanie Okręgowej Rady Lekarskiej do podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji w postaci budowy Domu Lekarza Seniora, zobowiązujący równocześnie ORL do utworzenia funduszu na ten cel w postaci 6% odpisu finansowego od miesięcznego przychodu ze składki członkowskiej.
W obszernym uzasadnieniu wnioskujący podkreślili wieloletnie starania o budowę Domu Lekarza Seniora oraz zarysowali przypuszczalną skalę potrzeb. Komisja nie rekomendowała wniosku, podpowiadając jego autorom potrzebę wcześniejszego dokonania analizy kosztów zakupu działki, kosztów budowy obiektu i kosztów jego późniejszego utrzymania. W dyskusji zebrani opowiedzieli się za poprawą systemu opieki nad lekarzami seniorami, wskazali na inne możliwości rozwiązania ewentualnych kłopotów mieszkaniowych, wyrażając ostatecznie sprzeciw wobec idei budowy. M.in. dr W. Argasiński pytał, jak wnioskodawcy planują rozwiązać podobne problemy w delegaturach? Natomiast dr J. Friediger przedstawił dotychczasowe perypetie związane z lokalizacją ewentualnej inwestycji oraz wskazał na inne niż budowa domu możliwości przyj ścia z pomocą lekarzom będącym w trudnych warunkach. (Ostatecznie wniosek odrzucono, przy 2 głosach poparcia i 10 wstrzymujących się).

Wniosek nr 11/12 (wnioskująca Katarzyna Turek-Fornelska, mandat nr 297 i niezależnie wnioskujący dr Sławomir Kuchno, mandat 151 i dr Tadeusz Zając, mandat nr 324) o zobowiązanie przez Zjazd Okręgowej Rady Lekarskiej, by poprzez swoje Komisje (Socjalno-Bytową i ds. Lekarza Seniora) ustaliła sposób pomocy dla tych lekarzy seniorów lub przewlekle obłożnie chorych, którym warunki ekonomiczne uniemożliwiają życie w godziwych warunkach (wniosek przyjęty w formie Uchwały nr 9, przekazany do realizacji przez ORL przy 2 głosach wstrzymujących się. W dyskusji podkreślono – dr dr J. Friediger i J. Pasadyn – iż preliminarz budżetowy na rok 2010 powinien zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na ten cel).

* * *

Na tym obrady zakończono. Przewodniczący Zjazdu dr Jerzy Friediger podziękował Koleżankom i Kolegom za aktywny udział w dyskusjach i wytyczeniu programu samorządu na najbliższe miesiące.

Relację opr. Stefan Ciepły