Stanowisko

Stanowisko

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 21 listopada 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, po spotkaniu w dniu 14 listopada  z przedstawicielami szpitali działających na obszarze naszej Izby, wyraża swoje olbrzymie zaniepokojenie narastającą, trudną sytuacją finansową szpitali, która grozi nie tylko ograniczeniem ich działalności, ale nawet ich likwidacją.

Dlatego po raz kolejny apelujemy o natychmiastową zmianę strategii finansowania szpitali w tzw. sieci szpitalnej i stanowczo protestujemy przeciwko medialnej retoryce przedstawicieli Rządu i NFZ obwiniającej dyrektorów szpitali za istniejący stan.

Ponieważ obecna sytuacja szpitali w większości spowodowana  jest nieodpowiedzialnymi decyzjami w zakresie ich finansowania. Oto niektóre z nich:

 1. Ryczałty obliczone wg wartości wykonania z roku 2015  nie pokrywają kosztów bieżącej działalności szpitali.
 2. Brak pokrycia wzrostu płacy minimalnej.
 3. Niepełne pokrycie obiecanych wzrostów wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników.
 4. Sprowokowanie narastania żądań płacowych pracowników nie mieszczących się w  grupach zawodowych, którym zwiększono uposażenie decyzją ministra.
 5. Brak naliczeń do dnia dzisiejszego ryczałtu na II półrocze roku 2018.
 6. Brak jakichkolwiek informacji o ryczałcie na rok 2019.
 7. Nieprzyznanie dodatkowych środków z tytułu parametrów jakości – Szpitale posiadające certyfikaty jakości otrzymały jedynie prawo do wykonania zwiększonej ilości świadczeń a nie korektę ich wyceny, co nie ma nic wspólnego z premiowaniem jakości.
 8. Brak finansowania procedur ratujących życie.

Również nie można nie zauważyć, że:

 1. podejmowane przez ministerstwo decyzje płacowe nie pozwalają na swobodne dysponowanie ryczałtem, co całkowicie wypacza ideę jego wprowadzenia
 2. narastają ograniczenia w zakresie możliwości zarządzania budżetem szpitali
 3. wprowadza się niemożliwe do spełnienia ze względów demograficznych normy zatrudnienia pielęgniarek, zaś realizacja tych norm, które niepotrzebnie zwiększają zatrudnienie pielęgniarek w oddziałach szpitalnych stanie się podstawą oceny działalności szpitali. Normy te są ponadto kolejnym elementem zwiększania wydatków szpitali bez jakiejkolwiek rekompensaty
 4. zapowiadane są kolejne zmiany, pogarszające sytuację finansową szpitali.

W związku z tym oczekujemy na pilne wprowadzenie następujących zmian w finansowaniu szpitali:

 1. przeliczenie ryczałtu zgodnie z wykazywaną realizacją świadczeń medycznych
 2. finansowanie wykonanych świadczeń medycznych przekraczających szacowaną wartość
 3.  finansowania procedur ratujących życie pacjentom Oddziałów Intensywnej Terapii i Udarowych poza ryczałtem
 4. weryfikację rozporządzenia o normach zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z obłożeniem oddziałów i kategoryzacją pacjentów pod kątem wymogów pielęgnacyjnych i uwzględnienie w tych normach zatrudnianego personelu pomocniczego (sanitariusze, opiekunowie chorych)
 5. uwzględnić w finansowaniu szpitali dodatkowe środki pozwalające przeprowadzić regulacje płac w niepreferowanych przez ministerstwo grupach pracowników
 6. dodatkowe pieniądze w budżecie szpitali, wynikające z posiadanych certyfikatów jakości,  należy wyłączyć z rozliczanych świadczeń, to ma być premia za poprawę jakości świadczeń i podnoszenie bezpieczeństwa pacjentów
 7. natychmiastowe przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej szpitali sieciowych i weryfikację systemu finansowania.

Pozwalamy sobie stwierdzić, że doprowadzenie do krawędzi upadłości większości szpitali w Polsce przez ograniczenie ich finansowania jest działaniem świadomym, mającym na celu doprowadzenie do zamknięcia części z nich, lub zmuszenia samorządów lokalnych do ich finansowania.

Wybrano do tego celu najgorszą drogę, zmierzającą do pogrążenia w deficycie szpitali powiatowych (bo dla klinicznych i wysokospecjalistycznych pieniądze się znajdą). Zwracamy uwagę, że spowoduje to ograniczenie dostępności do leczenia szpitalnego głównie mieszkańców wsi i małych miast.

W trosce o dobro naszych pacjentów, wysoce zaniepokojeni obecną sytuacją finansową szpitali powiatowych ostrzegamy, że dalsze jej pogarszanie i świadome doprowadzenie do upadłości i zamykania szpitali może wywołać ogólnopolską akcję protestacyjną ze strony tej grupy potencjalnych pacjentów, a odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą wyłącznie: minister zdrowia poprzez utrzymywanie jawnie złego systemu finansowania szpitali, minister finansów poprzez ograniczanie finansowania szpitali i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez utrzymywanie złego gospodarowania funduszami.

Pozwalamy sobie jeszcze raz, z całą mocą stwierdzić, że działania w kierunku niszczenia finansowego szpitali są świadome, ponieważ niemożliwe jest aby osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce, dysponując cała armią urzędników, w tym ekonomistów, nie zdawały sobie sprawy, do czego prowadzi ich polityka.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień

Otrzymują:

 1. Prezes Rady Ministrów RP
 2. Minister Finansów RP
 3. Minister Zdrowia RP
 4. Prezes NFZ
 5. Wojewoda Małopolski
 6. Wojewoda Podkarpacki
 7. Marszałek woj. Podkarpackiego
 8. Marszałek woj. Małopolskiego
 9. Przewodniczący Konwentu Starostów RP
 10. Przewodniczący Konwentu Burmistrzów i Prezydentów Miast
 11. Prezydenci Miast: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Krosna, Przemyśla
 12. Starostowie powiatów woj. Małopolskiego i części woj. Podkarpackiego
 13. Dyrektorzy Szpitali terenu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 14. Prezesi Izb Samorządów Ochrony Zdrowia
 15. Prezesi Izb pozostałych zawodów Zaufania Publicznego
 16. Przewodniczący Partii Politycznych zasiadających w Sejmie RP