Uchwała Nr 72/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 72/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie zakupu programu LEX

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity z późn. zmn.)  oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały                          Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na zakup programu LEX dla Zespołu Radców Prawnych, Biura OIL w Krakowie, Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

§ 2

Prezydium ORL w Krakowie przeznacza na ten cel środki finansowe w kwocie do 22 000  PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień