Uchwała Nr 03/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 03/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 26 ust. 3-4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 17 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do bieżącego:

  1. działania w jej imieniu w sprawach określonych ustawami, w szczególności ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.2018, poz. 168 – t.j.) z wyłączeniem zadań określonych art. 5 pkt 4 i 6 oraz w art. 25 pkt 6 i 9,
  2. podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych,
  3. akceptowania, w ramach preliminarza budżetowego, wydatkowania środków finansowych do wysokości 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).

§ 2.

Prezes lub Sekretarz Rady przedstawia na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie sprawozdanie z działań Prezydium podejmowanych i prowadzonych w ramach upoważnienia o którym mowa w § 1.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 2/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku z późn. zmn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień