Uchwała Nr 04/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 04/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie upoważnienia do dysponowania funduszami

Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 ust. 23 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala następujące progi dysponowania funduszami dla osób pełniących poszczególne funkcje:

  1. Prezes ORL – do 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy)
  2. Wiceprezes ds. Stomatologii i Sekretarz ORL – do 5 000 zł (pięć tysięcy)
  3. Dyrektor Biura – do 2 000 zł (dwa tysiące)

§ 2.

Dyspozycje kwotami do wysokości określonych w niniejszej uchwale winny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 5/Prez./VII/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień