Uchwała Nr 03/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 03/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia uregulowań związanych
z podpisem elektronicznym przelewów

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity) oraz uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w zw. art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876- t.j.) oraz art.20 ust. 2 i 5 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2018r. poz. 395 -t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Z uwagi na stosowanie elektronicznego systemu bankowego w kontaktach z Bankami współpracującymi z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie upoważnia osoby niżej wymienione do podpisywania przelewów elektronicznych jednoosobowo (zamiennie):

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie – dr n. med. Jerzy Friediger
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie – lek. Mariusz Janikowski
Główna Księgowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – mgr Marta Chodór

§ 2

Powołując się na § 19 regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, podstawą do akceptacji oraz wysłania drogą elektroniczną przelewów może być wyłącznie dokument księgowy podpisany przez dwie upoważnione osoby.
Pod względem merytorycznym:

– Prezes ORL lub Wiceprezes ORL lub Sekretarz ORL
– Skarbnik ORL – zatwierdzający dokument księgowy do realizacji.

§ 3

Ponadto przyznaje się prawo wglądu do rachunków bankowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z możliwością sporządzania wydruków wyciągów bankowych, wyłącznie pracownikom księgowości w siedzibie OIL w Krakowie:
– p. Marta Chodór
– p. Gołąb Mirosława
– p. Mondry Weronika

§ 4

Podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie nie ujętych §2 w wymaga współdziałania dwóch członków prezydium, w tym prezesa rady lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego przez prezydium członka prezydium.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 13/Prez./VI/2008 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 czerwca 2008 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień