Uchwała Nr 04/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 04/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania
Komisji ds. inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity) oraz uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia o powołaniu Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia stanowiących własność Izby w składzie:
  1) kol. Dariusz Kościelniak Wiceprezes
  2) kol. Jolanta Orłowska-Heitzman Członek Prezydium
  3) p. Łukasz Walczak-Ślusarczyk pracownik OIL w Krakowie.
 2. Inwentaryzacje środków trwałych będą przeprowadzane:
  1) w zakresie i terminach wynikających z przepisów.
  2) nadto wynikających z potrzeb prawidłowej gospodarki majątkiem Izby.
 3. W szczególności zaleca się przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w posiadaniu członków Samorządu, pracowników Izby lub będących wyposażeniem biura.
 4. Upoważnia się Komisję inwentaryzacyjną do składania Prezydium wniosku o kasację przedmiotów nie mających wartości użytkowej.

§ 2.

Zakres i termin inwentaryzacji będzie określany stosownym zarządzeniem przez ORL.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 3/Prez./VII/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień