Uchwała Nr 05/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 05/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie nawiązania stosunku pracy i przyznania zryczałtowanego wynagrodzenia niektórym osobom funkcyjnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 25 pkt 4, 8 i 10 w zw. z art. 5 ust. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz uchwały Nr 6/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu funkcji których pełnienie może być wynagradzane uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie (zwana dalej „ORL”) wykonując uchwałę Nr 6/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r., biorąc pod uwagę stałe wykonywanie na rzecz OIL w Krakowie pracy przez niektóre osoby funkcyjne, postanawia uregulować istniejący stan faktyczny zmierzając do zrekompensowania utraconych zarobków poprzez przyznanie miesięcznie zryczałtowanego wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje:

 1. Prezesa ORL – w pełnej wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia określonego w § 2 uchwały,
 2. Wiceprezesa ORL – w ½ wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia określonego w § 2 uchwały,
 3. Sekretarza ORL – w pełnej wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia określona w § 2 uchwały,
 4. Skarbnika ORL – w ½ wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia określonego w § 2 uchwały,
 5. Pozostali członkowie Prezydium ORL – w ¼ wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia określonego w § 2 uchwały,
 6. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – w 2/3 wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia określonego w § 2 uchwały,
 7. Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego – w 2/3 wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia określonego w § 2 uchwały.

§ 2.

Ustala się wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia na kwotę 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy) brutto.

§ 3.

Przyznane wynagrodzenie ryczałtowe na zasadzie art. 13 pkt.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlega stosownemu opodatkowaniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

 1. W przypadku rezygnacji lekarza zajmującego wymienione stanowisko funkcyjne z pracy zawodowej lub jej ograniczenia może zostać zawarta umowa o pracę na okres kadencji w wymiarze całego lub części etatu.
 2. Rodzaj i warunki wykonywania pracy w tym nazwa funkcji, wymiar czasu pracy i wynagrodzenia zostaną określone w umowie o pracę.

§ 5

 1. ORL upoważnia Prezesa ORL z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu do określenia zakresu obowiązków, odpowiedzialności i zakresu czynności osób wymienionych w § 1 uchwały.
 2. Upoważnia się każdą z osób pełniących funkcję Wiceprezesa ORL do dokonania czynności wymienionych w ust. 1, a dotyczących Prezesa ORL.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 8/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 roku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień