Uchwała Nr 104/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 104/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 sierpnia 2019 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Biura

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie


Na podstawie art. 25 pkt. 10 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz na podstawie art. 22² §  6 w zw. z art. 104-104³ Kodeksu Pracy uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 33/Prez./2006 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 lutego 2006 roku w zw. z uchwałą Nr 18/Prez./2009 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 września 2009 roku i uchwałą Nr 140/Prez./2011 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 2011 roku:

a) po Rozdziale VII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dodaje się Rozdział VIIa MONITORING WIZYJNY w brzmieniu:

VIIa. MONITORING WIZYJNY

§36

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia
  oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca prowadzi szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy oraz terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).
 • Podstawą stosowania monitoringu wizyjnego jest art. 222 Kodeksu Pracy.
 • Monitoringiem wizyjnym objęte są:
 • budynek w Krakowie, ul. Krupnicza 11A,
 • budynek w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18.
 • Miejscami objętymi monitoringiem w Krakowie, ul. Krupnicza 11A są: teren wokół budynku,  wejścia do /wyjścia z budynku, ciągi komunikacyjne w budynku (klatki schodowe, korytarze, windy), hole, poczekalnie, pokoje biurowe, recepcje, sale konferencyjne, sale prezydialne, sala wielofunkcyjna.
 • Miejscami objętymi monitoringiem w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18 są: teren wokół budynku, wjazd na parking, parking, wejście do/wyjście z budynku.
 • Pomieszczenia i teren monitorowany pracodawca oznacza w sposób widoczny i czytelny za pomocą tabliczek lub naklejek informujących o zainstalowanym monitoringu.
 • Monitoringiem wizyjnym nie są objęte pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne, stołówki oraz szatnie.
 • Sposób prowadzenia monitoringu wizyjnego nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych pracowników i osób przebywających na terenie zakładu pracy.
 • Dane z systemu monitoringu obejmują:
 • czas i miejsce zdarzeń objętych monitoringiem,
 • wizerunki osób oraz sposoby zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym,
 • numery rejestracyjne samochodów, oznaczenia boczne samochodów
  w przypadku monitorowania parkingu.
 1. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo i odbywa się poprzez bieżący zapis obrazu kamer przemysłowych obejmujących monitorowane obszary
  na urządzeniu rejestrującym.
 1. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów wymienionych w ust. 1
  i przechowywane są przez pracodawcę przez okres nieprzekraczający
  30 dni od dnia nagrania.
 1. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód
  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 10 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 1. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 10 i 11, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu,
  o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 1. Nagrywanie, monitorowanie i przechowywanie obrazu odbywa się na zasadach oraz z zachowaniem wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Administratorem danych oraz systemu monitoringu wizyjnego jest pracodawca.
 1. Pracodawca jako administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@oilkrakow.org.pl .

§ 2


W pozostałym zakresie Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 lutego 2006 r. Nr 33/Prez./2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie pozostaje bez zmian.

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania Regulaminu Pracy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie do wiadomości pracowników.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie                    Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień