Uchwała Nr 105/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 105/Prez./VIII/2019

Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia z Fundacją Proton

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity ze zmian.) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r.) w związku z  § 2 ust.1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża promesę zgody na nieodpłatne użyczenie pokoju nr 2.14 mieszczącego się na drugim piętrze budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie, stanowiącym własność Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, na siedzibę powstającej Fundacji Proton, której celem jest pomoc w leczeniu protonoterapią pacjentów onkologicznych.
  2. Warunkiem podpisania umowy użyczenia jest Rejestracja Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień