Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2019 poz. 537 – tekst jednolity – z późn. zmn.) i art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 24 oraz art. 25 pkt. 10 w zw. z  art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz.965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), w związku z § 1 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kieruje od dnia 1 marca 2020 r. lekarzy i lekarzy dentystów, którym Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przyznała prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania, do podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, umieszczonych na liście podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów oraz do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.

§2

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w §1, skierowanych od 1 marca 2020 r. do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Sekretarz                                                                               Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie                                                                              w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski                                                 Lek. dent. Robert Stępień