Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych)

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537 t.j.) w zw. z art. 26 ust.3  i art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz.965) oraz  uchwały nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na przeprowadzenie konsultacji okulistycznych/ konsyliów lekarskich, szkolenia lekarzy oraz zabiegów operacji zaćmy w Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego Sp. z o.o. w Krakowie w dniu 16 kwietnia 2020 r. przez profesora (ochrona danych) posiadającego prawo wykonywania zawodu w Rosji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

§ 4.

Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień