Uchwała Nr 137/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 137/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie rekomendacji lekarzy jako przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Zespołu odpowiedzialnego za uznanie dorobku,

zaliczenie staży i skrócenie szkolenia specjalizacyjnego,

uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie rekomenduje niżej wymienionych lekarzy, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, jako przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Zespołu odpowiedzialnego za uznanie dorobku, zaliczenie staży i skrócenie szkolenia specjalizacyjnego, uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w dziedzinie neurologii:

  1. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Dziedzic
  2. Prof. dr hab. n. med. Joanna Pera
  3. Dr hab. n. med. Wojciech Turaj

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień