Uchwała Nr 138/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 138/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego

dla Delegatury OIL w Przemyślu

Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie)w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowieuchwalasię co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na przedłużenie aktualizacji Firewalla sprzętowego dla zapewnienia ochrony sieci komputerowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na okres pięciu lat dla Biura Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Przemyślu za kwotę 915 € (słownie: dziewięćset piętnaście euro) netto / 3 925,35 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 35/100) netto (kurs z dnia 18 listopada 2019 r.) / 4 828,18 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 18/100) brutto.

§ 2

Prezydium ORL w Krakowie przeznacza na ten cel środki finansowe w kwocie do 5 000 PLN (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie           Lek. dent. Robert Stępień