Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie wyboru lekarzy specjalistów do sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją programów polityki zdrowotnej

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zmn.), art. 25 pkt 10  w związku z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz  § 1 pkt. 1 lit. c i § 10 pkt. 3 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393 ze zmn.) oraz § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Krakowa Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyznacza następujących lekarzy specjalistów właściwych dziedzin w ochronie zdrowia, którzy będą sprawowali nadzór merytoryczny nad realizacją następujących programów polityki zdrowotnej:

  1. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych – dr Dariusz Kotulski
  2. Program profilaktyki próchnicy u dzieci – dr n. med. Jadwiga Ciepły
  3. Program profilaktyki wad postawy – dr Artur Oberc
  4. Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński
  5. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci – dr Marta Czubaj-Kowal, dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik, prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż oraz dietetyk dr n. med. Agnieszka Kozieł-Kozakowska
  6. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem – dr Joanna Boroń-Zyss

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień