Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2019
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie rekomendowania XXXVIII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przyjęcia uchwały w sprawie

zasad wykorzystania nieruchomości na potrzeby działalności statutowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 3 i § 16 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w związku z § 1 ust.1 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z przebudową i modernizacją techniczną w budynku siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie położonym przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie (zwanym dalej „nieruchomością”) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  rekomenduje XXXVIII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przyjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia rekomendowanej nieruchomości na następujące cele:

  1. nieruchomość w całości przeznaczona zostaje na realizację zadań statutowych Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby pozyskania adekwatnej lokalowo-sprzętowej bazy szkoleniowej, umożliwiającej członkom OIL w Krakowie, dopełnianie ustawowego obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego;
  2. wyłącza się możliwość prowadzenia działalności komercyjnej z wykorzystaniem w/w nieruchomości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień